DBF geeft mede uitvoering aan project Team Langdurige leegstand Sudwest Fryslân

11-04-2016

Op basis van de inventarisatie “Problematische leegstand in de gemeente Súdwest Fryslân”, geeft de gemeente de aanzet om langdurige leegstand aan te pakken. In de notitie “Taakkracht Leegstand” wordt de volgende probleemstelling geformuleerd: “Er is een impuls nodig om de leegstand aan te pakken. Omdat het merendeel van de panden in particulier eigendom is, zijn er mensen nodig die de eigenaren kunnen bijstaan of die vraag en aanbod bijeen kunnen brengen. Om deze taken goed uit te voeren zijn uiteenlopende kwaliteiten nodig”.

De gemeente heeft zich gerealiseerd dat de aanpak van leegstand vraagt om dermate uiteenlopende kwaliteiten dat dit niet door één persoon/organisatie kan worden opgepakt. De gemeente heeft dan ook besloten om met twee partijen te werken. De gemeente zelf die een interne accountmanager inzet als aanspreekpunt bij de gemeente en als procesregisseur functioneert. Een tweede partij als externe accountmanager; deze persoon of organisatie is aanspreekpunt overal buiten de gemeente, een soort makelaar plus. De partijen samen vormen het Team Langdurige Leegstand.
Het Kenniscentrum Herbestemming Noord (KHN) heeft opdracht gekregen deze rol van ‘makelaar plus’ te vervullen. Deze rol houdt in dat het KHN proactief in gesprek gaat en blijft met externe partijen zoals makelaars, ontwikkelaars, corporaties, intermediairs en particuliere eigenaren, dorps- en wijkverenigingen waar sprake is van leegstandsproblemen. Tevens dat zij ruimtezoekers en ruimteaanbieders bijeen brengt en meedenkt en adviseert over de invulling van leegstand in de breedste zin van het woord.
Namens Herbestemming Noord zal Dennis Mous van DBF de rol vervullen van 'makelaar plus'.
Deel dit artikel:

Ondernemerschap én passie vaste ingrediënten voor succesvol herbestemmen

08-12-2016
Naast deze twee belangrijke ingrediënten viel nog meer op tijdens de interviews met de ondernemers: Bij Zorgboerderij Dekkersnest bleek dat het gebruik van mooie aantrekkelijke panden zorgt voor volle bezetting. Een andere initiatiefnemer gaf aan dat in gesprek blijven met de gemeente van belang is voor een succesvolle herbestemming. Op de vraag waarom deze ondernemers gebruik maken van herbestemming was het antwoord dat oude gebouwen vaak een grote historie hebben en daarnaast midden in het dorp staan en dus midden in de maatschappij.
Vervolgens kregen diverse deskundigen op het gebied van herbestemmen het woord. Zo was het advies van Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed verbonden aan de Hanze Hogeschool, dat je niet alles kunt herbestemmen. In een bos moet je ook snoeien. Ondernemerschap en visie is ook belangrijk. “Heb een goed verhaal. Met meerdere geldstromen loop je minder risico’s en daardoor maak je meer kans dat een bank instapt.”
Murk de Jong van Stichting DBF en projectleider Herbestemming Noord gaf aan dat er vaak ondersteuning mogelijk is van de overheid. Iedereen wil dat een monument gebruikt wordt. Maar het is wel belangrijk dat je je plan helder hebt, waaronder je exploitatieplan, dan valt er te praten.
Ook de aanwezige provincies, gemeenten en monumentensteunpunten lieten weten dat er meer mogelijk is dan men over het algemeen denkt. Naast de verschillende subsidieregelingen die hiervoor in het leven zijn geroepen, is de mentaliteit veranderd van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’.
Herbestemming Noord is een samenwerkingsverband tussen de drie noordelijke provincies en het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en wordt uitgevoerd door Stichting DBF in samenwerking met de drie noordelijke monumentensteunpunten. Herbestemming Noord voert gebiedsgerichte herbestemmingsprojecten uit en monitort initiatieven van derden. Uit de opgedane ervaring is onder andere de Herbestemmingstafel ontwikkeld; alle betrokken beslissingsmakers samen aan één tafel, waarbij alle lopende projecten en plannen aan tafel besproken worden die betrekking hebben op het pand én omgeving.
Veel tips over herbestemming zijn tijdens dit symposium gedeeld. Kijk voor een overzicht op herbestemmingnoord.nl.

Open monumentendag

05-09-2016
Kijk hier voor meer informatie over pand in Leeuwarden en Dwingeloo.

Groninger Dorpen organiseert 24 september 2016 Excursie ‘Langs Zorgzame Dorpen’

01-09-2016
kijk voor meer informatie op de site van Groninger Dorpen.

DBF geeft mede uitvoering aan project Team Langdurige leegstand Sudwest Fryslân

11-04-2016
De gemeente heeft zich gerealiseerd dat de aanpak van leegstand vraagt om dermate uiteenlopende kwaliteiten dat dit niet door één persoon/organisatie kan worden opgepakt. De gemeente heeft dan ook besloten om met twee partijen te werken. De gemeente zelf die een interne accountmanager inzet als aanspreekpunt bij de gemeente en als procesregisseur functioneert. Een tweede partij als externe accountmanager; deze persoon of organisatie is aanspreekpunt overal buiten de gemeente, een soort makelaar plus. De partijen samen vormen het Team Langdurige Leegstand.
Het Kenniscentrum Herbestemming Noord (KHN) heeft opdracht gekregen deze rol van ‘makelaar plus’ te vervullen. Deze rol houdt in dat het KHN proactief in gesprek gaat en blijft met externe partijen zoals makelaars, ontwikkelaars, corporaties, intermediairs en particuliere eigenaren, dorps- en wijkverenigingen waar sprake is van leegstandsproblemen. Tevens dat zij ruimtezoekers en ruimteaanbieders bijeen brengt en meedenkt en adviseert over de invulling van leegstand in de breedste zin van het woord.
Namens Herbestemming Noord zal Dennis Mous van DBF de rol vervullen van 'makelaar plus'.

Oplevering eindrapport Herverkaveling Balk

07-04-2016
Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt zich zorgen over leegstand in het centrum van het dorp. Hoewel Balk, voor een plaats van deze omvang, een breed aanbod aan voorzieningen en winkels heeft, geeft leegstand op prominente locaties aan dat alertheid is geboden.
Er is tijdens het onderzoek nauw samengewerkt met de gemeente De Fryske Marren en Provincie Fryslân. Beide overheden hebben intern gekeken naar mogelijkheden om bestaande projecten en plannen met elkaar te verbinden in dit proces.
Tijdens het onderzoek is ook contact geweest met diverse partijen die een rol spelen in het proces. Er zijn gesprekken geweest met eigenaren van panden, gebruikers, potentiële gebruikers en mogelijke investeerders. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het centrum in beeld gebracht. Naast een oordeel van deskundigen, is ook de Balksters zelf en de toeristen gevraagd naar hun mening.
Na het opstellen van de analyse is er een visie ontwikkeld en is een aantal scenario’s, inclusief stappenplan, beschreven. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld waarmee actief aan de slag wordt gegaan.

Lees hier het eindrapport.
Kenniscentrum Herbestemming Noord
Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is in 2013 ontstaan op initiatief van o.a. de drie noordelijke provincies en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Uiteindelijk doel van de inzet van het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt mogelijke kosten en met optimale gebruikmaking van subsidies en andere financieringsregelingen.
DBF is projectleider van dit kenniscentrum.

Murk de Jong wordt interim-directeur Stichting DBF

26-02-2016
De Jong heeft veel managementervaring in het publiek private domein. Hij zal bij DBF ook een actieve rol hebben in de lopende projecten. De interim-periode zal DBF gebruiken om de definitieve invulling van de directiefunctie te organiseren.
DBF heeft als doelstelling ‘het versterken van de leefbaarheid en economie in Noord-Nederland' en is actief in vastgoed en projecten op het snijvlak van belangen van overheid, ondernemers en bewoners.

Martin Cnossen neemt per 1 april afscheid van DBF

01-02-2016
Zowel de medewerkers als het bestuur zullen Martin gaan missen. Met zijn communicatieve capaciteiten en zijn informele werkwijze heeft hij op een unieke wijze leiding gegeven aan onze stichting.
Stichting DBF is een zelfstandige organisatie met een ideële doelstelling: "Het stimuleren van de leefbaarheid op het platteland in Noord Nederland." Deze doelstelling krijgt op praktische wijze uitvoering door ondersteuning te bieden aan dorpen en ondernemers. Vastgoed is hierbij vaak een middel om de gewenste doelen te bereiken, waarbij herbestemming steeds vaker aan de orde is.
In het persbericht van Merk Fryslân vindt u meer informatie over zijn toekomstige werkzaamheden. Wij houden u over de ontwikkelingen bij DBF graag op de hoogte via onze website, nieuwsbrief en twitter.

"Sportkantines concurreren kroegen weg"

12-01-2016
Gemeenten laten sportclubs tot 3.00 uur 's nachts schenken
Uit onderzoek van STAP van september 2015 bij honderdtwintig gemeenten blijkt dat met name in kleine en middelgrote gemeenten de sportkantines laat blijven schenken, tot soms 2.00 of 3.00 uur ’s nachts. Sluitingstijden van 00.00 of 01.00 uur ’s nachts zijn daarbij het meest gebruikelijk. 'Het is niet meer van deze tijd dat gemeenten onderscheid maken tussen commerciële horeca en sportkantines of studentenverenigingen', stelt Van Dalen. 'Door de huidige sluitingstijden in sportkantines creëren gemeenten een oneigenlijke concurrent voor dorpskroegen, geholpen door de lagere prijs voor drank die daar betaalt wordt.'
Cafés verdwijnen
Uit cijfers die het Centraal Bureau Statistiek (CBS) deze week presenteerde wordt duidelijk dat het aantal buurt- en dorpscafés in Nederland fors dalende is. Er zijn volgens Van Dalen meerdere oorzaken voor het verdwijnen van cafés, waar het CBS melding van maakte. Maar de late sluitingstijden voor sportkantines is er in ieder geval één van. 'STAP voert daarover momenteel overleg met gemeenten en horeca waar hetzelfde beeld is ontstaan.'
Voortbestaan afhankelijk van barinkomsten
In september bracht STAP het rapport ‘Tot in de kleine uurtjes’ uit, dat een actueel beeld vormt van het huidige beleid van de Nederlandse gemeenten met betrekking tot horecasluitingstijden. Het valt Van Dalen tegen dat het rapport qua beleidskeuzes tot nu toe weinig heeft opgeleverd. 'De gemeenten mogen de sluitingstijden wijzigen maar doen dit niet.' Heel gek vindt Van Dalen dat niet. 'Sportclubs zijn bij het voortbestaan van hun vereniging vaak erg afhankelijk van de barinkomsten. Ze zijn om die reden steeds meer commercieel gaan denken. Dat er vandaag de dag nog onderscheid gemaakt wordt tussen commerciële horeca en sportkantines vind ik daarom niet van deze tijd.'
Drank vervult belangrijke rol bij sportclubs
STAP ziet de sluitingstijden vroeger op de avond, of het liefst aan het einde van de middag ingaan. Van Dalen: ‘Er is uiteraard behoefte aan een drankje na de wedstrijd, maar zorg er als gemeente voor dat dit om de wedstrijden heen wordt georganiseerd en dat dit niet tot diep in de nacht doorgaat. Het is eigenlijk bizar dat alcoholconsumptie zo’n grote rol speelt bij Nederlandse sportverenigingen, die er commercieel op inspelen om hun voorbestaan te garanderen. Over het algemeen gaat men naar een sportomgeving om de gezondheid ten goede te komen. In ons land speelt alcohol bij sportvereniging een bizar belangrijke rol.’

Ferwerters kunnen hun eigen café kopen

29-12-2015
De ondernemers werken al aan hun plan sinds het café de deuren sloot. 't Hoekje nam een belangrijke plaats in het sociaal-maatschappelijk leven in. ,,It is in moai plakje, in moai kafee. Wy wolle dat mei inoar yn stân hâlde.'' Bovendien moet het dorp het inmiddels zonder café stellen, want Stap der ris yn aan de Hoofdstraat is ook al dicht en een dorpshuis heeft Ferwert niet.
Opknapwerk
Aanvankelijk was de vraagprijs voor het 't Hoekje veel te hoog, vertelt Schreiber. De gemeente bekostigde toen een onderzoek van Stichting DBF, die eerder het dorpscafé in Alde Leie opknapte. Daaruit bleek dat de kostprijs in combinatie met de kosten voor opknapwerkzaamheden niet reëel was. Deze uitkomst gaf de ondernemers een betere onderhandelingspositie.
De vraagprijs is sindsdien fors verlaagd, aldus Schreiber. Bij de onderhandelingen zijn meerdere belanghebbenden betrokken, onder wie een curator. De exacte koopsom is nog niet bekend, omdat er nog helderheid moet komen over de prijs van het opknapwerk. Zowel aan de binnen- als de buitenkant en het terras moet het een en ander gebeuren. Maar in principe zijn de partijen tot een akkoord gekomen, aldus Schreiber.
Inspraak
Medio januari willen de ondernemers een avond beleggen om de inwoners te informeren. ,,Dan wolle wy presys witte wat de risiko's en de foardielen fan dielname binne.'' Het is de bedoeling dat investeerders meer rendement hebben dan van de rente op hun spaarrekening. ,,Mar it giet der foaral om dat wy der mei syn allen wat fan meitsje.''
Als de koop doorgaat, stelt de coöperatie een huurder aan die het café mag uitbaten. ,,Wa't der sin yn hat, mei him no al melde'', zegt Schreiber. De huurder krijgt zeker inspraak in de toekomstige activiteiten van 't Hoekje. ,,It moat foar de útbater ek oantreklik wêze om it te dwaan.'' Het pand wordt in ieder geval netjes gemaakt, zodat er komend voorjaar een gezellig eetcafé kan zijn.
Bron artikel: Leeuwarder Courant

BALK VOORUIT ONDERZOEKT WAARDERING LEEFOMGEVING EN GEBOUWEN

03-11-2015
Plaatselijk Belang Balk Vooruit wil graag een visie op het centrum om Balk leefbaar te houden. Een visie die antwoord geeft op de vragen waar kansen liggen voor Balk om langdurige leegstand te voorkomen en de kans op eventuele verpaupering tegen te gaan. In die visie wordt ook gekeken of de watersport recreatie meer naar het centrum van Balk gesitueerd kan worden.
Om antwoord te krijgen op de vragen heeft de RUG twee vragenlijsten ontwikkeld. Hierin wordt alle inwoners van Balk gevraagd naar hun mening over de leefomgeving en de waardering van panden in hun directe omgeving. De uit deze vragenlijsten verkregen informatie heeft tot doel een gebiedsgericht advies te kunnen geven aan de gemeente met betrekking tot herbestemming van gebouwen.
De inwoners van het dorp Balk worden uitgenodigd, online deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen van de vragenlijsten via deze links: nnl.beelduitbalk.nl en kch.monumapper.nl (Op links klikken). Het eerste onderzoek vraagt de inwoners naar hun mening over de leefomgeving. Het tweede onderzoek vraagt naar de waardering van gebouwen in Balk en omgeving.
De enquête is door iedereen thuis in te vullen. Diegenen die hier moeite mee hebben en die graag hulp willen bij het invullen van de vragenlijsten kunnen op 4 november a.s. tussen 9.00 en 18.00 uur terecht in SCC 't Haske en tussen 14.00 uur en 17.30 uur in de bibliotheek te Balk. Hier staat een team klaar om te helpen de online vragenlijsten ter plekke in te vullen. Dit onderzoek biedt de inwoners en bezoekers van Balk de kans om hun mening te geven over Balk en met ideeën te komen die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp.
12187777_723868154411622_3732027460286996148_n

Persbericht Themamiddag Herbestemmen ten Top

08-09-2015
Datum: 14 september 2015
van 14 – 16.30u
locatie: Bovenkamer van Groningen | Noorderbinnensingel 14 | 9712 XB Groningen
Online platform voor inspiratie, kennis, vraag en aanbod en nieuws over herbestemmen
Op deze site vindt u alles op het gebied van herbestemmen en aanpak van leegstand en krimp in Noord Nederland. De experimentele projecten die het kenniscentrum uitvoert met de resultaten en conclusies worden via deze site gepubliceerd, zodat andere gemeenten of professionals ook kunnen leren van deze pilots. Voor projecten van derden is ook ruimte op de site. Naast een overzicht van herbestemde panden, zal ook vraag en aanbod een prominente plaats krijgen op de site.
Herbestemmen doe je samen
Tijdens de themadag Herbestemmen ten Top worden aansprekende herbestemde bouwwerken uitgelicht. De locatie van deze dag, De Bovenkamer van Groningen is hiervan een goed voorbeeld. Doel is om te inspireren en van elkaar te leren. Herbestemmen is een ingewikkeld proces met vallen en opstaan. Met betrokkenheid van de overheid, omwonenden en andere professionals is het voor een pandeigenaar mogelijk zijn project succesvol her te bestemmen. Samen de handen in een slaan om tot een resultaat te komen waarbij een ieder gebaat is.
Over Kenniscentrum Herbestemming Noord
Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een samenwerkingsverband tussen Stichting DBF en de drie noordelijke steunpunten voor cultureel erfgoed. Doel van Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt mogelijke kosten, met zo veel mogelijk gebruikmaking van de monumentale waarden en karakteristieken en met optimale inzet van subsidies en andere financieringsregelingen.

Herbestemming Noord wordt mogelijk gemaakt door de drie Noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

U kunt hier informatie vinden over de Themamiddag ‘Herbestemmen ten Top’ en u aanmelden.

Symposium Watertorens en lancering website www.herbestemmingnoord.nl

21-07-2015
Tijdens deze themadag wordt ook de compleet vernieuwde site van het Kenniscentrum Herbestemming Noord (www.herbestemmingnoord.nl) officieel gelanceerd. Op deze site vindt u alles op het gebied van herbestemmen en aanpak van leegstand en krimp in Noord Nederland. De projecten die het kenniscentrum uitvoert met de resultaten en conclusies worden via deze site gepubliceerd, zodat andere gemeenten of professionals ook kunnen leren van deze pilots. Voor projecten van derden is ook ruimte op de site. Naast een overzicht van herbestemde panden, zal ook vraag en aanbod een prominente plaats krijgen op de site.

DBF doet onderzoek naar schaapskooi Ruinen

02-06-2015
DBF heeft onderzocht of behoud van de huidige kooi en bijbehorende schuur tot de mogelijkheden behoort om aan de wensen van Stichting Het Drentse Heideschaap te kunnen voldoen. Tijdens het onderzoek stond de vraag centraal of en hoe een nieuwe bestemming van de huidige kooi en het bouwen van een nieuwe kooi met elkaar verbonden kunnen worden en elkaar kunnen versterken. Daarnaast is onderzocht of een multifunctionele ruimte voor publieksactiviteiten en/of de zakelijke markt van toegevoegde waarde is. Momenteel bevindt DBF zich in de afrondende fase van het onderzoek en levert binnenkort een eindrapport op met daarin een beschrijving van meerdere scenario’s.

zoeken naar nieuwe toekomst trafohuisje Wirdum

30-04-2015
Onopvallend, verwaarloosd en doelloos staat het transformatorhuisje bij de Tsaerderdyk, aan de rand van Wirdum. Dorpsbelang zoekt een nieuwe bestemming.
Enexis heeft het honderd jaar oude huisje (3.70 meter in het vierkant en even hoog) vorig jaar buiten gebruik gesteld.
Al jaren had het slechts een beperkte functie: voor de verlichting in de lantaarnpalen langs de Tsjaerderdyk en een boerderij. Een stroomkast elders in Wirdum kon deze taak er best bij hebben.
,,Om ús mei it hokje no wol fuort'', zegt Christien Lettinga, die hier sinds 1972 woont. Haar tuin reikt tot op een paar meter van het trafohuisje. Zij en vijf buren schreven deze week een brief waarin ze zich tegen een nieuwe bestemming keren en sloop bepleiten.
HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF
HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF
Nooit onderhouden
Karakteristiek element in het landschap en cultuurhistorische betekenis? Deze Wirdumers kijken al enige tientallen jaren aan tegen dit huisje, waar vrijwel nooit onderhoud aan is gepleegd en waarvan de sloop bij herhaling is beloofd.
Pannen zijn er afgewaaid, een deel van het dak ligt bloot. Rottend hout is zichtbaar. Wie weet waait bij een onverwachte rukwind materiaal in hun tuinen, met alle gevaar van dien. Een negentigjarige buurman kan er slecht van slapen, vertelt Lettinga.
Karakteristiek huisje
Dorpsbelang denkt er anders over. De gemeente Leeuwarden weigerde afgelopen najaar de sloopaanvraag van Enexis. Het huisje is, volgens het bestemmingsplan, een karakteristiek element in de omgeving.
Hier is Dorpsbelang het van harte mee eens. Het trafohuisje was begin vorige eeuw een symbool van vooruitgang: stroom op het platteland. De bouwstijl is, met zijn geglazuurde bruine versieringen, verwant aan de art-nouveau.
Geef het gebouwtje een openbare bestemming, bepleit het bestuur. Iets waar de dorpsbewoners profijt van kunnen hebben. Maar zorg tegelijk dat het nieuwe gebruik enige inkomsten oplevert om het onderhoud van te betalen.
Nieuwe functie
Nu nog het gouden idee. Het bestuur heeft DBF uit Grou ingeschakeld.
Ook Enexis kan helpen, vindt Johan Kruiger. Samen met Jan Klaren is hij voorzitter van Dorpsbelang. Laat het concern bij de beoogde overdracht een bruidsschat meegeven.
Kruiger: ,,Ze kunnen zich de sloopkosten besparen. Die zullen niet gering zijn. Asbestplaten moeten worden verwijderd en er zit zeker een halve meter beton onder het gebouw.''
DBF-medewerker Marijke Zeevenhooven heeft tijdens een brainstormbijeenkomst met bewoners handenvol suggesties voor ‘publiek gebruik' kunnen noteren. Haar lijst is lang.
Overnachting voor toeristen, atelier voor schilder of schrijver, bezinningsruimte, informatiecentrum voor natuur en cultuur, trouwlocatie, vogelkijkhut, clubhuis Vogelwacht, peeskamer, werkplaats fietsenmaker. Nog meer? Tattooshop, winkel voor streekproducten, thee- en koffiehuis, winkel voor zolderop-ruimingen, bibliotheek.
DBF onderzoekt of suggesties zijn te combineren tot een rendabel idee. Zeevenhooven: ,,Voor de zomer komen we met een rapport.''
Investeringsgolf
Het Nederlandse stroomnet, het meest bedrijfszekere van Europa, ondergaat een flinke modernisering. Enexis, actief in zeven provincies, investeert jaarlijks 600 miljoen euro tot 700 miljoen euro: zonnepanelen van bedrijven en particulieren die aan stroomnet moeten kunnen leveren (‘tweeweg'), schakeling op afstand voor een betere opsporing van storingen en een betere inzet van monteurs. Nieuwe transformatoren krijgen vaak een plek in een nieuw ‘compactstation', een prefab gebouwtje dat flink kleiner is dan de aloude (vaak door architecten ontworpen) transformatorhuisjes.
Aldus sneuvelen jaarlijks talrijke oude stroompaleisjes. Begin dit jaar bezat Enexis er 52.954.

Uitnodiging Krimpcafé XL 23 april 2015

09-03-2015
Martin Cnossen zal namens Kenniscentrum Herbestemming Noord ingaan op gebiedsgerichte aanpak.
Hij vertelt hoe een onderzoek naar één specifiek pand de aanleiding kan zijn voor de aanpak van een groter gebied. Enno Zuidema vertelt over het gereedschap dat onlangs in de Groningse krimpgebieden is ontwikkeld voor de aanpak van leegstand in particuliere woningen. 

Download hier de uitnodiging of ga naar: KKnn.vanmeernaarbeter.nl

De vernieuwde site van Kenniscentrum Herbestemming Noord komt binnenkort online. U kunt nog wel de oude site bekijken.

DBF wordt trekker Kenniscentrum Herbestemming Noord

19-02-2015
Praktische antwoorden op leegstand- en krimpvraagstukken
De demografische ontwikkelingen in Noord Nederland op het platteland leiden tot krimp en leegstand in de dorpen. Welke nieuwe impulsen kunnen een dorp weer extra vitaliteit geven en verloedering en leegloop tegengaan? Kijken naar nieuwe gebruiksmogelijkheden in bestaande gebouwen, zoals de combinatie wonen-werken, panden aanwenden voor toeristisch en recreatief gebruik, stimuleren van MKB middels begeleiding van startende ondernemers door het aanbieden van werkplek en coaching. Ook kan herbestemming worden ingezet in de ontwikkelingen in de zorgmarkt.
Focus op bredere context pand
In dorp X wordt een vraag gesteld over pand Y. Nadere inspectie wijst uit dat het pand niet zozeer het ‘probleem’ is, maar dat er kaalslag dreigt in het dorpscentrum. De focus verplaatst zich dan naar een vitale dorpskern in plaats van een nieuw impuls voor pand Y.
Verbinden van ontwikkelingen
Bij een haalbaarheidsonderzoek naar het herbestemmen van een voormalig kaaspakhuis in Zurich stuitte DBF op de ontwikkeling van zilte teelt in die regio. Pand kan straks ingezet worden als voorlichtingscentrum voor deze nieuwe ontwikkeling.
Rol van gemeenten onder de loep
Gemeenten hebben een grote rol op het gebied van leegstand in krimpgebieden. Hoe kan een gemeente herbestemming stimuleren? Het versimpelen en versnellen van herbestemmingsprocessen, denk daarbij aan bestemmingsplannen, vergunningen, mogelijk maken van maatwerk, kan een positieve impuls geven aan herbestemmingsinitiatieven. Ook het financieel ondersteunen van haalbaarheidsonderzoeken kan ertoe bijdragen dat een pand snel weer in gebruik wordt genomen. Gemeenten kunnen van het Kenniscentrum ondersteuning verwachten in de vorm van kennisoverdracht en uitvoering van experimenten.
Smoel geven aan kenniscentrum
Een andere taak voor DBF is het kenniscentrum bekend maken in de regio Noord Nederland. Door gebruik van sociale media en een nieuwe interactieve website wil DBF het kenniscentrum tot diep in de haarvaten van de dorpsdynamiek laten doordringen. Maar ook richting de professionele partijen wil het kenniscentrum ook aanschuiven bij bestaande netwerken.
Over het Kenniscentrum Herbestemming Noord
Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is in 2013 ontstaan op initiatief van o.a. de drie noordelijke provincies en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Uiteindelijk doel van de inzet van het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt mogelijke kosten en met optimale gebruikmaking van subsidies en andere financieringsregelingen.

Werkconferentie 'Erfgoed als troef', 16 maart Veenhuizen

19-02-2015
De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Presentaties van de onderzoeken “Krimp is van alle tijden & van alle plekken” en “Op de toekomst voorbereid; herbestemming in krimpgebieden”.
- Gesprekken in kleine groepen over samenwerking in de regio, business ontwikkeling en inzet van erfgoed als vector.
- Een rondleiding door het gebouw waar we te gast zijn.
- Een slotdiscussie over de ondersteuning van de regio bij de vernieuwing van hun erfgoedpraktijken

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er vanaf 12.00 ontvangst met een broodje. Wegens het beperkte aantal plaatsen vragen we u om tijdig te reserveren.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De werkconferentie is mede georganiseerd en mogelijk gemaakt door:

- Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling, Telos
- Provincie Noord-Brabant
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Kansen voor Scheepswerf Wolthuis Sappemeer

22-12-2014
In 2004 is er een haalbaarheidsonderzoek verricht waarna de scheepswerf is gerenoveerd en uitgebreid met een multifunctioneel bezoekerscentrum. Zowel de SHSHS als de eigenaar van het complex (Groninger Monumenten Fonds) zijn van mening dat de exploitatie van de scheepswerf verbeterd kan worden. Om die reden heeft Stichting DBF opdracht gekregen een onderzoek te doen naar de kansen voor Scheepswerf Wolthuis. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door het Loket Leve(n)de Dorpen en de Gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Stichting DBF is in gesprek gegaan met professionals uit de Scheepsbouw Branche en heeft tevens onderzoek gedaan naar mogelijke product-markt combinaties. Uit het onderzoek is gebleken dat Scheepswerf Wolthuis, met behulp van professionals, nog een aantal kansen kan benutten. DBF ziet zeker mogelijkheden voor een werkende werf en heeft dan ook een aantal scenario’s beschreven in het rapport.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met projectmedewerker Machiel Adema.

Onderzoek Ten Boer

22-12-2014
Tijdens gesprekken met Gemeente Ten Boer over de mogelijkheden wat betreft cofinanciering werden tevens de mogelijkheden onderzocht om dit onderzoek onder te brengen bij een ander onderwerp dat op dit moment speelt in het dorp Ten Boer, namelijk het al dan niet opzetten van een dorpshuis. Er is besloten om 1 groot onderzoek te laten uitvoeren onder de inwoners van het dorp Ten Boer om hun wensen en behoeften in kaart te brengen ten aanzien van de activiteiten en de accommodaties in het dorp.
Stichting DBF heeft in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een digitale enquête uitgevoerd onder de inwoners van het dorp Ten Boer. Ook heeft student Daan Prins zijn Masterthesis geschreven over dit onderwerp: ‘Een beslismodel voor accommodatiebeleid’, subtitel ‘Een samenspel tussen de subjectieve gebruikersvoorkeuren van inwoners en de feitelijke capaciteit van accommodaties’. Tot slot is er onderzoek verricht naar alle accommodaties en verenigingen in het dorp.
Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met projectmedewerker Machiel Adema.

Martin houdt referaat tijdens presentatie adviezen Vrijkomend Vastgoed en RIjksvastgoed in beweging

01-12-2014
Aanleiding
Op dit moment vormt leegstaand vastgoed een grote bedreiging voor de kwaliteit van de leefomgeving. Dit probleem zal de komende periode nog in omvang toenemen aangezien het Rijk als een van de grootste vastgoedpartijen aan het begin staat van een omvangrijke afstootoperatie. De komende jaren zal het Rijk het gebruik van ruim 3,5 miljoen kwadraat 2 brutovloeroppervlak aan gebouwd vastgoed beëindigen. Wat gaat dit betekenen voor de betrokken overheden en vastgoedpartijen? Hoe kunnen negatieve effecten van de afstoot van Rijksvastgoed worden beperkt?

Artikel Brede dorpscafé door Martin Cnossen

22-09-2014

Martin Cnossen bij GP.TV over herbestemmen

22-09-2014
Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit groot succes
In een zonovergoten Oudebildtzijl vond de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit plaats. DBF mocht als winnaar van de Anita Andriesenprijs invulling geven aan dit jaarlijks terugkerende evenement. DBF heeft gekozen om aandacht te besteden aan sloop.
Met drie sprekers, een inleiding van gedeputeerde Hans Konst en een excursie naar een herbestemmingsproject van DBF werd de dag een groot succes.

Zien en verleiden: Oplossingen voor leegstand in krimpgebied

19-08-2014
Het fenomeen leegstand komt steeds meer voor. Vooral op het platteland en in krimpgebieden is het opnieuw in gebruik nemen van een pand geen vanzelfsprekendheid meer. Langdurig leegstaande panden verkrotten en maken de omgeving minder leefbaar. Maar wie grijpt in? Welke oplossingen zijn er voor welke termijn? En wat als er geen nieuwe functie wordt gevonden?
Deze dilemma’s komen tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2014, gehouden op maandagmiddag 15 september in Oudebildtzijl aan de orde. Graag nodigen ARKfryslân, Provincie Fryslân en Stichting DBF – winnaar van de Anita Andriesenprijs 2014 – u uit deel te nemen aan deze dag.
Programma
11.30 ontvangst met lunch

12.00 welkom door dagvoorzitter Martin Cnossen

Martin Cnossen is directeur van Stichting DBF; winnaar van de Anita Andriesenprijs 2013

12.10 inleiding door Hans Konst

Hans Konst is als gedeputeerde van de provincie Fryslân onder meer verantwoordelijk voor de thema’s ruimte, economie en krimp.

12.30 Martin Cnossen over de DBF-methode van herbestemmen

13.00 muzikaal intermezzo door Jan de Vries, Bildtse ‘fersyskriver’

13.20 Ton Matton over zijn ‘Potemkinse’ aanpak* van leegstand

Ton Matton is stedenbouwer en kunstenaar en is onder andere als gastprofessor ‘Performative Urbanism’ verbonden aan de TU München.

*Een tijdelijke metamorfose van het krimpend Duitse dorp Wittenburg heeft geleid tot een hernieuwde en blijvende ontwikkeling.

13.50 Bram Verhave over wat als herbestemmen niet lukt: sloop

Bram Verhave is assistent secretariaat van het College van Rijksadviseurs. Ook is hij mede-eigenaar van Buro STEK, een bureau dat ruimte, kunst en historie verbindt.
14.30 Excursie naar 2 herbestemmingsprojecten van Stichting DBF:
* ‘De Aerden Plaats’ in Oudebildtzijl: de multifunctionele ontwikkeling van dit cultureel bezoekerscentrum heeft- gekoppeld aan nieuw gebruik van de Julianakerk en realisatie van de achterliggende heemtuin – in belangrijke mate bijgedragen aan de officiële status van toeristisch TOPdorp. Met dit project heeft Stichting DBF de Anita Andriesenprijs gewonnen.

* Café ‘De Drie Gemeenten’ in Oude Leije. Door het dorpscafé in functie uit te breiden en te laten aansluiten op de (toeristische)vaarroute en op (dorps)sportvoorzieningen zijn toekomstbestendige kwaliteiten toegevoegd, zowel voor inwoners als voor bezoekers.


16.00 plenaire terugkoppeling, paneldiscussie en doorkijk naar vervolgacties

17.00 afsluiting en borrel met muziek van Jan de Vries


DIRECT AANMELDEN
Deelname is gratis. Wel dient u zich aan te melden. Dat kan tot uiterlijk 8 september a.s.. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is gelimiteerd.

Dag van de ruimtelijke kwaliteit 2014

07-07-2014
Maandagmiddag 15 september zijn Oudebildtzijl en omstreken het decor voor een bijzondere bijeenkomst over herbestemmen. Met gedeputeerde Hans Konst over de belangen en de urgentie vanuit provinciaal perspectief. Met Martin Cnossen (directeur van Stichting DBF en winnaar van de Anita Andriesenprijs 2013) over de specifieke DBF-methode. Met Ton Matton (stedenbouwer, kunstenaar en gastprofessor ‘Performative Urbanism’ aan de TU München), bekend om zijn onconventionele ‘Potemkinse’ aanpak van leegstand. En met Bram Verhave van Buro STEK die al zijn kennis en ervaring in de strijd gooit als herbestemming niet lukt en sloop aan de orde is.
Daarnaast nemen wij u mee voor een bezoek aan de DBF-projecten ‘Aerden Plaats’ in Oude Bildtzijl en het brede café ‘De Drie Gemeenten’ in Oude Leije.
Kortom: verruim uw blik, laat u inspireren en ontmoet andere geïnteresseerden, ook vanuit de landelijke krimpnetwerken. Noteer de datum alvast in uw agenda, want deze middag mag u niet missen!
DBF is winnaar van Anita Andriesenprijs 2013 en mocht daarom invulling geven aan deze dag van de Ruimtelijke kwaliteit. ARK Fryslân draagt zorg voor de organisatie.

30 juni Noardwest Kafee voor ondernemers

26-06-2014
bekijk hier de uitnodiging.

Martin doet rondje Tjukemar voor Bynt

20-05-2014
koe knuffelen
Ook de koeien kregen de nodige aandacht, al waren ze er misschien toch niet zo van gediend...
Item start bij  18.43 minuten.

Project MKBGoing biedt workshops digitale marketing aan

27-02-2014
Veel ondernemers hebben de zaken elektronisch aardig voor elkaar. De website is goed, duidelijke teksten en mooie foto’s. Op het facebookaccount worden iedere week een paar nieuwe bijdrages geplaatst en ook via twitter wordt geregeld gecommuniceerd. De nieuwsbrief verschijnt één keer per twee maanden, alles loopt keurig. Maar levert het ook allemaal wel wat op? Zijn er mogelijkheden om zaken slimmer op te pakken? Heeft al het werk dat ik er in steek wel nut? Deze en andere vragen komen langs in een serie van drie workshops.
meer informatie
Workshop in drie sessies MKB Going

Meer informatie over het project MKB Going

haalbaarheidsonderzoek Harlinger Aardewerkfabriek

11-02-2014
Bakermat van het Friese Aardewerk
Harlingen, de bakermat van het Friese Aardewerk sinds 1598, herbergt de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek, welke als laatste nog authentieke aardewerk en tegels vervaardigt. In een meer dan 400 jaar oude traditie (majolicatechniek) wordt eeuwenoude kennis van klei, glazuur en pigmenten vertaald in hoogwaardige creaties van keramiek, die uiteenlopen van klassiek tot design. Zij staan voor ambachtelijk handwerk: volledig handgevormde, hand geglazuurde en handbeschilderde producten.
Laatste locatie 400 jaar oude ambacht
Ongeveer twee jaar geleden is omwille van efficiëntie de fabriek, door de familie Oswald, verhuisd van de Voorstraat 84 naar een fabriek aan de Trekweg in Harlingen. In het historische centrum van Harlingen hebben zij op de Voorstraat de oude productielijn en de winkel gehandhaafd. Nu Tichelaar in Makkum is gestopt met de productie van consumentenaardewerk, wordt het meer dan 400 jaar oude ambacht van de majolicatechniek in Friesland alleen nog in Harlingen op de oorspronkelijke wijze beoefend.
Erfgoedcentrum
Het herbestemmingsonderzoek onderzoekt de haalbaarheid van een zgn. Erfgoedcentrum, waarin:
a. Op museaal, cultureel, promotioneel en educatief gebied wordt samengewerkt;
b. Onderzocht wordt of het pand Voorstraat 84 (oude fabriek) geschikt te maken is voor genoemde functies;
c. Een inventarisatie wordt opgenomen van de financiële mogelijkheden voor de bouwkundige ingrepen ten behoeve van de nieuwe functie als erfgoedcentrum in een pand, dat een gemeentelijk monument is;
d. Onderzoek naar de mogelijkheden om als stichting Behoud Harlinger Aardewerkfabriek verder fondsen en subsidies te werven voor financiering van een dergelijk initiatief.
Bynt
Martin Cnossen was in het programma Bynt van Omrop Fryslân (10 februari) te gast bij Rikus Oswald, eigenaar van de aardewerkfabriek. Kijk hieronder het item terug. Dit onderwerp begint op 15.10 minuten.

Ambitieuze kunstplannen voor hoge graansilo Bad Nieuweschans

06-01-2014
Het plan is bedacht door de huurder Marjon Edzes van Bricks Art die gevestigd is in de locomotiefremise tegenover de silo. DBF heeft Edzes opdracht gegeven het plan verder uit te werken. Bekijk hieronder het item van RTV Noord waarin Martin Cnossen het idee voor het kunstbaken verder uitlegt.
graansilo_plan4
graansilo_plan2
graansilo_plan1
Locomotiefremise Nieuweschans
Meer informatie over dit pand.

Lovende woorden over DBF in juryrapport Anita Andriesenprijs

03-12-2013
"DBF stimuleert de leefbaarheid op praktische en concrete wijze"
Verder constateert de jury dat "DBF de expertise, de inzet en het netwerk heeft om goede ideeën verder te brengen en partijen te koppelen die elkaar anders misschien niet hadden gevonden. Met de aankoop van panden in veelal krimpgebieden activeert DBF zowel bestaande lokale bedrijvigheid als nieuwe initiatieven en stimuleert daarmee de leefbaarheid op het platteland. De praktische en concrete wijze waarop DBF de verschillende projecten ondersteunt en begeleidt maakt op de jury een uiterst solide indruk."
De Aerden Plaats in Oude Bildtzijl
DBF heeft deze oeuvreprijs gewonnen met de indiening van het voorbeeldproject De Aerden Plaats. Citaat uit het juryrapport: "In 2008 kocht DBF het Bildts Kultuurtoeristisch Informatiecentrum in Oudebildtzijl met daarin drie huurders: hotel de Witte Klok, dorpswinkel 't Winkeltsy op 'e Hoek en cultureel bezoekerscentrum de Aerden Plaats. Dankzij DBF was het mogelijk om de bijbehorende Julianakerk grondig te restaureren. De Aerden Plaats gebruikt de kerk voor culturele evenementen. Ook de realisatie van een multifunctionele heemtuin achter de kerk wordt mede door DBF gefinancierd. Samen met het hotel, de winkel en het nabijgelegen café vormt de Aerden Plaats een bloeiend geheel; zodanig dat Ouwe Syl onlangs is aangemerkt als officieel TOP dorp (Toeristisch Overstap Punt)."
In haar verantwoording voor de keuze voor DBF als winnaar stelt de jury: "De jury is bijzonder onder de indruk van de projecten die stichting DBF heeft weten te realiseren. Haar bevlogen instelling in combinatie met de zakelijke, down to earth benadering en een hoogwaardig en divers netwerk blijkt een succesvolle cocktail te zijn voor activeren en stimuleren van verschillende partijen die allemaal hetzelfde willen: een levendig en leefbaar platteland in Fryslân."

Lees hier het volledige juryrapport.
Martin Cnossen bij Bynt - Omrop Fryslân
Martin was te gast bij Bynt om te vertellen over het voorbeeldproject in Oude Bildtzijl waarmee DBF de Anita Andriesenprijs heeft gewonnen.

DBF winnaar Anita Andriesen oeuvre prijs 2013

02-12-2013
"Stichting DBF uit Grou houdt het voorzieningenniveau op het platteland hoog en pakt gebouwen in kwetsbare gebieden aan. Daarmee is zij de winnaar van de Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2013. Het thema van de prijs was dit jaar ‘Herstructurering en Transformatie’. Binnen dit thema viel het ingezonden voorbeeldproject De Aerdenplaats in Oude Bildtzijl op. Het is een ontmoetingsplek die dankzij de steun van Stichting DBF het dorp levendig houdt."

Dit staat te lezen op de website van de provincie Fryslân.
De Aerdenplaats
Wij danken Kirsten Zwijnenburg en Dick Nauta van De Aerdenplaats in Oude Bildtzijl voor onze nominatie. Meer informatie en het juryrapport zullen nog volgen.

Meer informatie over de Anita Andriesen prijs voor ruimtelijke kwaliteit: www.anitaandriesenprijs.nl

04-11-2013
Het dorpscafé in Eext werd door Stichting DBF gekocht in 2011 en wordt verhuurd aan Stichting Dorpshuis Eext.
Het behoud van het dorpscafé voor de gemeenschap van Eext wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Aa en Hunze, subsidie van de provincie Drenthe en inzet van vrijwilligers voor het realiseren van een jeugdsoos.

meer informatie over dit project.
logo
drente

Martin Cnossen over Cottage Industry bij Bynt

15-10-2013

Martin Cnossen vanaf 30 september vaste gast bij Bynt Omrop Fryslân

01-10-2013
Inventarisatie industrieel erfgoed Fryslân
Aanleiding was het onlangs opgeleverde project "Inventarisatie Industrieel erfgoed Fryslân", dat DBF heeft uitgevoerd in samenwerking met Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Stichting Industrieel Erfgoed Fryslân (SIEF).
Meer informatie over dit project kunt u hier vinden.
Brochure Industrieel Erfgoed Fryslân
Hier kunt u de brochure downloaden met de bevindingen en adviezen die voort zijn gekomen uit het project.

Flyer Aanpak leegstand Winkel overhandigd aan gedeputeerde De Vries

26-09-2013
De flyer Aanpak Leegstand Winkels is tot stand gekomen als onderdeel van het project ‘Toekomstbestendig Winkelbestand Zuidwest-Friesland’. Met dit project heeft Stichting DBF in 2011-2013 gewerkt aan het selecteren van geschikte panden, en vervolgens het zoeken van een nieuwe, bedrijfsmatige invulling voor leegstaande winkelpanden. Dit alles met als doel het behouden van bedrijvigheid en leefbaarheid in de dorpen en steden. Het project is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Súdwest-Fryslân en Plattelânsprojekten Zuidwest. Er is gekozen voor een praktische werkwijze, gericht op individuele panden en ondernemers.

Feestelijke opening ‘De Beurs’ op 26 september 2013

23-09-2013
Het vernieuwde ‘De Beurs’ omvat nu de volgende ondernemingen: Etos, Primera met postagentschap, zorg- en comfortwinkel Habivitaal, kapsalon Hairstyle Haarsma, schoonheidssalon Angelique Beauty & Wellness, reisbureau Holland International en sportschool SPORZA.
Daan en Annette Lunter waren al 5 jaar bezig om een nieuwe invulling voor de leegstaande winkelruimte te vinden. De crisis gooide meermalen roet in het eten bij het realiseren van hun plannen. Maar de aanhouder wint en het resultaat is boven verwachting. De voorbereidingen vonden het afgelopen jaar plaats. In de periode mei-september 2013 zijn de definitieve contracten met de ondernemers getekend en heeft de verbouwing plaatsgevonden. De ondernemers zijn bij de uitwerking begeleid via het project “Toekomstbestendig Winkelbestand Zuidwest-Friesland”, een initiatief van de gemeenten in de regio en Plattelânsprojekten Zuidwest. Door de begeleiding – uitgevoerd door Stichting DBF – hadden zij een sparringpartner en een partij die kon ondersteunen bij het aanvragen van subsidie. De subsidie via Plattelânsprojekten heeft de realisatie van het verzamelgebouw mede mogelijk gemaakt.
Upgrade
Door het realiseren van ‘de Beurs’ is ook de passage tussen Nieuwmarkt en Appelmarkt hersteld: zowel binnendoor via Primera, Habivitaal en Etos als door de steeg, die door een glazen wand en een ingang naar de corridor een stuk aantrekkelijker is geworden. Ook Eleven heeft hierop ingespeeld en een ingang aan de zijde van de Lommerdsteeg gecreëerd. Op deze manier kan het winkelend publiek makkelijker en prettiger van de parkeerruimte bij Plein1455 en Nieuwmarkt naar de Appelmarkt wandelen. Het “winkelcentrum” zorgt daardoor meteen voor een upgrading van dit deel van de binnenstad.
Nieuwmarktzijde
Nieuwmarktzijde
Geschiedenis
Het pand, in zijn huidige omvang, was tot 2008 bekend als HEMA. In 1981 zijn de Appelmarkt en Nieuwmarktzijde tot een geheel verbouwd. Daartoe werd aan de Nieuwmarkt een woning en café De Beurs opgeofferd. Ziedaar de naamgever van het huidige complex. Toen in 2008 de HEMA een nieuwe enthousiaste eigenaar kreeg zag die, vanwege de leegstand van pand Poiesz, zijn kans schoon om te verhuizen en een lunch-koffieshop te implementeren.
Het oude HEMA-pand hield hij aan om nieuwe winkels te gaan exploiteren. Echter, door de invallende crisis lukte dat slechts ten dele en bleef een groot deel van het pand leeg. Aan het begin van 2013 kwam Postkantoren met de mededeling dat de “stand alone” vestigingen in een winkel ondergebracht moesten worden. Toen begon het balletje te rollen. Primera kwam in zicht en niet veel later bleek Habivitaal winkelruimte te zoeken. Toen moest er nog een verbinding worden gemaakt tussen Appelmarkt en Nieuwmarkt en hier werd een langgekoesterde droom mee ingevuld, namelijk een kapsalon en schoonheidssalon in het pand gevestigd bij ETOS, wat resulteerde in Hairstyle Haarsma en Angelique Beauty & Wellness. Ondertussen diende Sporza zich aan voor ruimte voor een sportschool. Tijdens de bouw diende Holland International, het reisbureau, zich aan wat een mooie aanvulling is op de andere ondernemingen. Kortom iedere vierkante meter is bezet met voornamelijk nieuwe ondernemingen. De andere ondernemingen hebben weer een andere bestemming voor hun oude pand, dus door de nieuwe plannen is elders geen leegstand ontstaan.
sportschool Sporza op de eerste etage
sportschool Sporza op de eerste etage

Presentatie Herbestemming Industrieel Erfgoed Fryslân

12-09-2013
In het project is door Stichting DBF, het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en de stichting Industrieel Erfgoed Friesland gekeken naar wat we nog aan industrieel erfgoed in Fryslân hebben en wat daarvan leeg staat. Ook zijn bij vier industriële panden herbestemmingsverkenningen uitgevoerd, niet alleen over wat voor problemen je bij herbestemming tegenkomt, maar vooral over wat er mogelijk is. Het geheel van de inventarisatie en de vier verkenningen levert een aantal conclusies en aanbevelingen op die dinsdag werden gepresenteerd.
Inspirerend
Het belang en de waarde van industrieel erfgoed en vooral inspirerende voorbeelden van herbestemmingen voor wat we daar met z’n allen zouden kunnen realiseren, staat voorop. Vandaar dat de presentatie plaatsvond in (voorbeeldig) herbestemd industrieel erfgoed (kookstudio/ restaurant in voormalig slachthuis), Lokaal 55 in Sneek.

Afscheidsfeest van Anno van der Broek

04-07-2013
Man van de cijfers
Ruud Weinans, bestuursvoorzitter van Stichting DBF, nam wel het woord om Anno te prijzen en te danken voor zijn inzet voor DBF in ruim 10 jaar. Naast de financiële expertise van Anno was Ruud vooral onder de indruk van de soepele directeursovergang in 2009. "Ik heb vaker meegemaakt dat een directeur een stapje terugneemt en de volgende directeur aanwijst, maar ik heb nooit meegemaakt dat dit zonder problemen is geschied."

Ook Martin Cnossen, directeur van DBF, bedankte Anno voor deze prettige wijze van samenwerking. Martin heeft veel op kunnen steken van Anno, met name op financieel gebied. 
2013-06-27 17.14.09
Het lied was door diverse mensen geschreven en belichtte diverse kanten van Anno. Uiteraard kunnen wij hier niet verder op ingaan. Maar het had iets te maken met Drenthe, de bietenbrug, rijstijl en kennis van het vrouwmensch...

Wij van DBF wensen Anno, samen met zijn vrouw, een heerlijke tijd toe. Wij hopen dat hij zal genieten van zijn welverdiende pensioen.
Wongema - herbestemd
Hier vindt u meer informatie over ons pand in Hornhuizen.

Hier vindt u meer informatie over de nieuwe functie van dit pand.


Vertrek van Anno

25-06-2013
Anno had heeft iedereen bedankt voor de goede samenwerking en hij had uiteraard nog wat tips voor elk van zijn collega's. Wij zullen straks Anno ontzettend missen. Niet alleen vertrekt straks een brok aan ervaring, ook zijn gepeperde aandeel in de discussies aan de lunchtafel zal gemist worden.
overdracht projecten
Anno zal zijn huidige projecten overdragen aan verschillende collega's. Mocht u contact zoeken over een project en u weet niet wie, dan kunt u altijd via het secretariaat de juiste persoon vinden.

Toeristisch visitekaartjessysteem voor Fryslân gaat van start

13-05-2013
Het kleine kaartje met het grote bereik
Vanaf nu kunnen ondernemers deelnemen aan het nieuwe toeristische visitekaartjessysteem in Fryslân. Doel is om toeristische informatie zo dicht mogelijk naar de toerist toe te brengen. Het systeem bestaat uit een wandrek met 49 posities. Het wandrek is gevuld met visitekaartjes van deelnemende organisaties en bedrijven uit de buurt. Zo kan de toerist in één oog opslag zien wat er allemaal te beleven valt tijdens zijn vakantie of dagje uit.
Het visitekaartje is een ‘minifolder’ die op minimaal 40 locaties wordt aangeboden aan de toerist.
verhaaltje_rood_klein
Tourist Infopunt
Een deelnemer van het visitekaartjessysteem krijgt naast het wandrek en zijn kaartjes ook een vlag, een regiomagazine display en een raamsticker om herkenbaar te zijn voor de toerist als Tourist Infopunt. Zo biedt de deelnemer de toerist een extra service op een compacte wijze. Dit maakt het systeem ook geschikt voor kleine ondernemingen en organisaties zoals een Bed en Breakfast of een museum.
Toeristische en recreatieve ondernemers – groot én klein – kunnen nu makkelijk en online hun visitekaartjes maken en bestellen op www.visitekaartjesfryslan.nl.
Poster
Om het visitekaartjessysteem onder de aandacht te brengen ontvangen alle organisaties die aangesloten zijn op de database van Beleef Friesland vrijdag 17 mei a.s. een poster. Op deze poster staat het wandrek levensgroot afgebeeld. Een promotieteam gaat direct na Pinksteren de boer op om zoveel mogelijk deelnemers te verkrijgen. Deelnemers die zich vóór 1 juni a.s. aanmelden, ontvangen dan al deze zomervakantie een wandrek.
De eerste 300 deelnemers krijgen een korting van € 125 en betalen slechts € 249!
Tourist Info Fryslân
Dit visitekaartjessysteem is één van de bouwstenen van de totstandkoming van de provinciale toeristische structuur. Binnen deze structuur moet een fijnmazig netwerk ontstaan van kleine toegankelijk toeristische informatiepunten, dichtbij de consument. Een andere bouwsteen is de oprichting van een regionaal dienstencentrum. Tourist Info Fryslân (voorheen VVV-Fryslân) is daar de realisatie van.
DBF is sinds 2009 betrokken bij de herstructurering van de toeristische structuur in Fryslân. De uitrol van het visitekaartjessysteem is de laatste fase in dit proces. Het systeem zal volgend seizoen helemaal worden overgedragen aan Tourist Info Fryslân.
Stichting DBF
DBF is een not-for-profit organisatie die zich inzet om de leefbaarheid en economie op het platteland te bevorderen. De herstructurering van de Friese toeristische structuur en het dichterbij brengen van de toeristische informatie met dit visitekaartjessysteem past binnen deze doelstelling. Het project wordt financieel ondersteund door de Provinsje Fryslân.
verhaaltje_groen_klein
logo_provincie_tekst
Download hier het persbericht in pdf.

Dwingeloo (Dieversluis) - recreatiewoning

06-05-2013
Het is een gezellige en bijzondere locatie aan de boulevard van de Dieversluis naast een aantal leuke winkeltjes. Ook is het hier natuurlijk genieten door de ligging tussen twee nationale parken, namelijk het Drents-Friesewol en het Dwingelderveld. Op loopafstand van het huis is een restaurant aanwezig waar je heerlijk een hapje kunt gaan eten wanneer je geen zin hebt om te koken. De woning ligt precies tussen Dwingeloo en Diever in, beiden op 2.5 km afstand. Het vakantiehuis is de ideale uitvalsbasis voor fietsers en wandelaars, die kunnen hier prachtige tochten maken. Ook voor hengelsporters en waterrecreatie is hier genoeg te beleven. Leuke uitstapjes zijn Shakespeare theater in Diever, Radio telescoop Dwingeloo, Schaapskooi Ruinen en als het slecht weer is Speelstad Oranje. Centraal gelegen tussen de steden Hoogeveen, Assen, Steenwijk en Meppel.
meer informatie
Meer informatie vindt u op de site van Belvilla.

Open kerken Waddenland in Breede gepresenteerd

25-04-2013
Meer informatie
Wilt u meer lezen over dit project?

Meer informatie

Jonge ondernemers in leegstaand pand Witmarsum

02-04-2013
Succes geboekt in winkelpandenproject
Elgersma en Van der Marel vestigen in het pand in Witmarsum een schilderswerkplaats en gastouderopvang, en gaan er zelf ook wonen. Na een jaar leegstand is dit een mooie nieuwe invulling van het pand, dat midden in Witmarsum staat. De begeleiding vanuit het project heeft ook een steentje aan het succes bijgedragen: zo was er ondersteuning bij de contacten met de bank en andere partijen over de financiering en subsidiemogelijkheden.
Projectaanpak
De zoektocht naar, en begeleiding van ondernemers, gebeurt in het kader van het project ‘Toekomstbestendig Winkelbestand’. Met dit project, dat in september 2011 van start ging, willen Plattelânsprojekten Zuidwest en de gemeenten Skarsterlân, Súdwest-Fryslân en Gaasterlân-Sleat een impuls geven aan de bedrijvigheid in toeristische kernen in de regio. Ondernemers die huisvesting zoeken in het centrum van IJlst, Sloten, Workum of Balk kunnen vrijblijvend contact opnemen met Stichting DBF via www.stichtingdbf.nl.

Persbericht in PDF

Project Open Kerken Waddenland van start

26-03-2013
Het project wordt uitgevoerd in het Noord-Groningen en -Friesland. Plattelânsprojekten en Leader Hoogeland dragen de kosten. Stichting DBF voert het project uit. Hier kunt u ook terecht met vragen (Machiel Adema, Ruth van Bruggen, email , tel. 0566-602571).
De plaatselijke commissies van de kerken worden hier natuurlijk ook bij betrokken. Er zijn drie informatiebijeenkomsten gepland met medewerking van Meindert Schroor:
Maandag 15 april in de Hervormde Kerk van Breede (Eemsmond);
woensdag 17 april in de vm. Hervormde Kerk Boer (Franekeradeel) en
dinsdag 23 april in de Sint Nicolaaskerk Oostrum (Dongeradeel).
Pieterburen_Petruskerk_SOGK
Persbericht
Persbericht van 26 maart 2013.

Uitnodiging voor de kerken

Achtergrond informatie over project.
Combilogo kerkenproject
Online enquête
Link naar de online enquête:

www.openkerkenwaddenland.nl

Arno van Dijk benoemd als nieuw bestuurslid

11-03-2013
uitbreiding werkgebied DBF
De heer Van Dijk is woonachting in Overijssel. Het is dan ook expliciet ons streven om ons werkgebied uit te breiden naar deze provincie.

Onderzoek behoud ontmoetingsplek Borgercompagnie

26-02-2013
De huidige eigenaren willen stoppen met het cafe en hiermee dreigt de ontmoetingsplek te verdwijnen. Het is de wens van het dorp dat er een ontmoetingsplek blijft voor het dorp en dan bij voorkeur in cafe De Leeuw. Stichting DBF is gevraagd de mogelijkheden voor duurzame huisvesting te onderzoeken.
Meer informatie
Neem dan contact op met Machiel Adema.

Inventarisatie industrieel erfgoed Fryslân nog niet echt op stoom

01-02-2013
De reacties van de indieners van adressen, zijn wel enthousiast. Er zijn al zo’n 500 gebouwen aangedragen. Vanuit de dorpen komen voornamelijk de leegstaande panden, terwijl de gemeenten vooral lijsten met erfgoed indienen. Dit bevestigt al een beetje ons vermoeden dat de meeste gemeenten geen inzicht hebben op de leegstand van hun erfgoed.
Het herbestemmingsteam bestaande uit Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Stichting Industrieel Erfgoed Friesland en Stichting DBF, wil het industriële erfgoed in kaart brengen om beleidsadviezen te kunnen geven over behoud en mogelijkheden voor herbestemming.
Indienen kan nog!
Iedereen kan nog steeds industriële panden indienen, of ze nu leegstaan of nog volop in gebruik zijn. Het kan gaan om cultuurhistorisch waardevolle panden die van oorsprong bedoeld zijn voor bedrijvigheid: industrie, handel en nijverheid en daaraan gerelateerde infrastructurele werken. Aanmelden kan nog tot 15 februari 2013 via het digitale formulier op de website www.herbestemmingfryslan.nl.
Naast een inventarisatie van karakteristieke panden in Fryslân is het een doel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het projectteam brengt daarom ook de vraagkant in beeld. Welke bedrijven/organisaties zijn op zoek naar een karakteristiek industrieel pand?
Deze inventarisatie is een eerste stap in de richting van optimaal behoud van industrieel erfgoed.

Toekomstbestendige dorpsvoorzieningen Menaldum

10-01-2013
Klik hier voor meer informatie.

Wilt u onderstaand formulier invullen vóór 1 februari 2013?

Inventarisatie industrieel Erfgoed Fryslan

18-12-2012
Het betreft niet alleen leegstaande panden, maar ook de panden die nu nog volop in gebruik zijn. Met een viertal panden wordt daadwerkelijk en herbestemmings-traject ingezet, om duidelijk te krijgen wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn bij herbestemmen. Dit moet leiden tot een integrale aanpak die het herbestemmen van vrijgekomen panden makkelijker mogelijk maakt.
Het herbestemmings-projectteam bestaat uit Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Stichting Industrieel Erfgoed Friesland en Stichting DBF. Deze partijen hebben elk op een eigen vlak kennis en ervaring met industrieel erfgoed en het herbestemmen hiervan.
Om tot een verantwoorde beleidsformulering te komen is het in eerste instantie zaak om het industrieel erfgoed in kaart te brengen. Het inventarisatieverzoek gaat naar alle gemeenten, dorpsbelangen, historische verenigingen en aanverwante organisaties in Fryslân.
Iedereen mag interessante industriële panden aanleveren. Hiervoor staat op www.herbestemmingfryslan.nl een digitaal formulier en meer informatie.
Naast een inventarisatie van karakteristieke panden in Fryslân is het een doel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het projectteam brengt daarom ook de vraagkant in beeld. Welke bedrijven/organisaties zijn op zoek naar een karakteristiek industrieel pand?
meer informatie?
Neem dan contact op met Anno van der Broek of Joanneke Haasbroek, 0566 - 602571.

DBF zoekt nieuw bestuurslid (update: reactietermijn is verlopen)

15-11-2012
Vanzelfsprekend verwachten we dat bestuursleden zich verbonden voelen met de doelstelling van DBF, het versterken van leefbaarheid en economie van Noord-Nederland. We zien het bestuur ook als een team waarin de noodzakelijke disciplines vertegenwoordigd zijn: financien, vastgoed, juridische kennis, PR, en kennis van de plattelandsdynamiek zijn daarbij van belang.
Daarnaast beschikken bestuursleden over een breed en relevant netwerk.
In de huidige samenstelling van het bestuur wordt vooral gezocht naar een lid met kennis van de provinciale en bestuurlijke netwerken. Kandidaten uit Overijssel en Noord-Holland worden uitdrukkelijk verzocht om te reageren. Graag ontvangt Martin Cnossen, directeur Stichting DBF, tot uiterlijk 1 december a.s. uw reactie.

Hier kunt u de vacature bekijken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Cnossen, directeur van Stichting DBF.
Email:
telefoon: 0566 - 602571
mobiel: 06 - 51019232

Goed Ondernemen in Noord Groningen door slimmer te werken

12-11-2012
Om de economie in Noord Groningen een krachtige stimulans te geven slaan verschillende partijen de handen in een. De Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Stichting Ondernemershuis Eemsdelta, MKB-Nederland Noord, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Stichting DBF werken hierin samen met kennisinstellingen. Dit unieke project wordt ondersteund door de provincie en de acht gemeenten op het Hoogeland. Doelstelling van MKB Going is: ‘Het verbreden en versterken van het midden- en kleinbedrijf’. De samenwerking is ook meteen de kracht van het project. De vijf partijen richten zich gezamenlijk op de kleinschalige bedrijvigheid op het Hoogeland.
In totaal gaat het in het Hoogeland van Groningen om bijna 5000 bedrijfsvestigingen. Maar liefst 95 procent van deze vestigingen heeft minder dan tien werknemers. Juist door hun aantal zijn de kleinschalige bedrijven belangrijk voor de economie van het Hoogeland. Zij dragen bij aan de dynamiek van het dorp, aan het voorzieningenniveau in de dorpen en aan een stabiele werkgelegenheid. De versterking en verbreding houdt niet alleen in dat de bestaande bedrijven worden ondersteund. Startende ondernemers zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van deze regionale plattelandseconomie. MKB Going richt zich niet alleen op de ondernemers, maar ook op de gemeenten die de randvoorwaarden scheppen waarbinnen ondernemers werken.
wintercyclus met workshops
Met MKB Going kunnen ondernemers gebruik maken van het bestaande aanbod van diensten en producten. Ook worden vragen en kansen in beeld gebracht en vertaald naar een aanvullend aanbod op maat. De wintercyclus met workshops is zo’n kans voor ondernemers. De eerste workshop vindt plaats op dinsdag 20 november op Landgoed Ekenstein in Appingedam en gaat over het innoveren binnen bedrijven waardoor ondernemers slimmer kunnen werken. De workshop wordt verzorgd door Innovatiecentrum Syntens. De workshop staat boordevol tips voor het besparen van kosten en het genereren van nieuwe omzet. Vaak zijn de 'oplossingen' zo voor de hand liggend dat men verbaasd is dat daar niet eerder aan is gedacht. De ondernemers gaan na afloop naar huis met een stalenboek vol praktische voorbeelden en een actielijst waarmee ze direct aan de slag kunnen. Ondernemers kunnen zich aanmelden kan via de websitewww.mkbgoing.nl . Daar is ook informatie te vinden over de volgende workshops.
meer informatie
Hier vindt u meer informatie over dit project.

Voor meer informatie over het project MKB Going kunt u contact opnemen met Johanna Davids.

Succesvolle informatieavond Stadsherberg Sloten

08-11-2012
Het zoeken naar een nieuwe invulling voor de Stadsherberg valt onder het project ‘Toekomstbestendig Winkelbestand Zuidwest-Friesland’, waarmee Plattelânsprojekten Zuidwest-Fryslân en de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Súdwest-Fryslân een impuls willen geven aan de bedrijvigheid in toeristische kernen in de regio. Een aantal organisaties in Sloten spant zich al een tijd in voor het gebouw en zij hebben in samenwerking met DBF de informatieavond georganiseerd. Deze organisaties zijn Stichting Vrienden van Sloten, Plaatselijk Belang, Stichting Restauratiefonds Sloten en de ondernemersvereniging.
Ondernemers die huisvesting zoeken in een bedrijfsverzamelpand in Sloten of elders kunnen contact opnemen met Stichting DBF via www.stichtingdbf.nl.

U kunt ook contact opnemen:
Anno van der Broek en Ruth van Bruggen

DBF zoekt ondernemers voor Stadsherberg Sloten

18-10-2012
De Stadsherberg
De Stadsherberg staat al meer dan een jaar leeg. Het is een mooi pand op een gunstige locatie en is zeer geschikt voor meerdere kleine zelfstandigen. Het pand ligt aan een van de belangrijke toegangswegen naar het centrum van Sloten en gunstig ten opzichte van de doorgaande route en parkeerplaats. De beschikbare ruimte is van dien aard dat meerdere ondernemers daarin zouden kunnen werken. De begane grond kan fungeren voor publiekgerichte activiteiten ,de verdiepingen zijn geschikt voor zakelijke dienstverlening.
Werving
De informatieavond is bedoeld voor ondernemers die op zoek zijn naar kleine werk- en/of verkoopruimtes in Sloten. Bij voldoende belangstelling wordt in het kader van het project Toekomstbestendig Winkelbestand Zuidwestfriesland gekeken naar de mogelijkheden van koop of huur. De uitwerking vindt plaats met de serieuze belangstellenden.
Informatieavond
De informatieavond vindt plaats op woensdag 7 november in restaurant Het Bolwerk in Sloten en begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond zal worden ingegaan op de mogelijkheden van het pand en ondernemers.
Bedrijvigheid in winkelpanden
Leegstaande winkelpanden zijn geen nieuw fenomeen. Verschil met vroeger is dat deze niet vanzelf weer een nieuwe invulling krijgen. Een onderzoek van de Kamer van Koophandel geeft aan dat een flink deel van het winkelbestand de komende jaren zal verdwijnen. Een nieuwe invulling met bedrijvigheid is het streven, omdat daarmee de levendigheid en ook de leefbaarheid van de kernen wordt gediend.
Ervaring met herbestemming
Stichting DBF houdt zich al geruime tijd bezig met de herbestemming van leegstaande, vooral monumentale panden. Zo heeft de organisatie het café in Oude Leije gekocht en gerenoveerd, zodat het nu weer uitgebaat kan worden door een ondernemer en een bijdrage kan leveren aan het dorp en het toerisme. Aankoop van panden is echter nooit een doel op zich, en in dit project al helemaal niet. Doel is het faciliteren van een of meer nieuwe ondernemers, en dat kan al bereikt worden door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en hierin een bemiddelende rol te vervullen. Zo kan een extra inspanning ervoor zorgen dat er wél een nieuwe bestemming wordt gevonden, waar dat via de markt niet gebeurt.

Flyer nieuw beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing in De Wolden

02-10-2012
Het project heeft een bijdrage geleverd aan het nieuw te definiëren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing). Ook de uitwerking van het VAB-beleid is in de praktijk getoetst. Het VAB-beleid draagt bij aan de economische diversiteit, vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. De flyer is bedoeld om makelaars, gemeenten, provincies, ondernemers en overige betrokken organisaties in Noord Nederland te informeren over de resultaten van het project.
Flyer
U kunt de flyer hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Machiel Adema van Stichting DBF.
Emailadres Machiel.

Hier vindt u meer informatie op de website van de gemeente De Wolden.

Bedrijfsverzamelpand Kloosterburen

11-09-2012
Bedrijvenverzamelpand Kloosterburen
Bedrijvenverzamelpand Kloosterburen
Het voormalige schoolpand uit 1873 was sinds 1977 in bezit de van de (huidige) gemeente De Marne. Het gaf onderdak aan diverse organisaties zoals een sociale werkplaats en een bibliotheek. De gemeente vond echter de exploitatie van een bedrijfspand geen kernactiviteit en wilde daarom het pand verkopen. Er is contact gezocht met Stichting DBF om het pand in eigendom te nemen en het weer te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. In 2011 is DBF overgegaan tot aankoop.
Belangrijk was dat het pand in gebruik blijft als bedrijvenverzamelpand zodat het daarmee een bijdrage levert aan de instandhouding van de leefbaarheid in het dorp. Dit sluit aan bij de doelstelling van de stichting om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen.
Download hier het persbericht in PDF.

Fietsroutenetwerk Noardwest-Fryslân vernieuwd

16-07-2012
Nieuwe routes en nieuwe borden in Noardwest-Fryslân
Het fietsroutenetwerk in Noardwest-Fryslân was in 2003 het eerste knooppuntensysteem buiten de provincies Limburg en Noord-Brabant. Doordat het systeem al jaren geleden werd aangelegd, was het aan slijtage onderhevig. Sommige borden waren slecht leesbaar, het was tijd voor groot onderhoud. Tegelijk met het vervangen van de borden zijn ook enkele tracés aangepast; op die manier zijn ook de routes weer ‘bij de tijd’. Zo is bijvoorbeeld het pontje over het Van Harinxmakanaal bij Keimpetille in de routes opgenomen, en gaat de route voortaan dóór het dorp Wiuwert in plaats van erlangs. Stichting DBF voerde de vernieuwing uit in opdracht van de provincie Fryslân en de zeven gemeenten in het gebied. Folkersma Verkeerstechniek uit Marum zorgde voor de productie en plaatsing van de panelen. De kosten van de vernieuwing bedragen € 90.000,-.
Foto 1
Foto 3
De grote populariteit van het systeem trok veel nieuwe fietsers naar de regio. Ook zorgde het voor imagoverbetering van de regio en ook de provincie Fryslân als fietsgebied. Na Noardwest-Fryslân volgden ook de andere regio’s in de provincie; inmiddels is bijna geheel Nederland via het knooppuntensysteem te befietsen. Het systeem is nog steeds succesvol; de verwachting dat GPS de bewegwijzerde routes overbodig zouden maken, is nog niet uitgekomen. Van het vernieuwde netwerk is ook een nieuwe knooppuntenfietskaart uitgebracht. Met de kaart kan de actuele situatie ook thuis bekeken worden bij de voorbereiding van een fietstocht. De fietskaart is opgezet vanuit de regioprofilering van Noardwest-Fryslân: Waddenland van Overvloed.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en hebben aan het project een financiële bijdrage geleverd. Het betreft de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Menaldumadeel, Franekeradeel, Het Bildt, Harlingen en Leeuwarden. De provincie Fryslân heeft vanwege de vernieuwingsslag én het belang van de fietsroutenetwerken voor het toerisme, ook een eenmalige investeringsbijdrage toegekend. Recreatieschap De Marrekrite is nauw betrokken geweest bij de vernieuwing. Direct na de oplevering van het vernieuwde netwerk in Noardwest-Fryslân zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Het schap zal in de nabije toekomst het beheer en onderhoud van het complete fietsroutenetwerk in Fryslân op zich nemen.
logo's gemeenten
Meer informatie
U kunt contact opnemen met Martin Cnossen, directeur van DBF.

Klik hier voor een interview met Martin op Omrop Fryslân.

Martin Cnossen bij Omrop Fryslân over pandenproject in Súdwest-Fryslân en ons pand in Alde Leie

21-06-2012
Meer informatie
Hier vindt u meer informatie over dit bijzondere project Toekomstbestendig Winkelbestand Súdwest Fryslân.

Over Alde Leie treft u hier meer informatie.

Pand zoekt ondernemer in Zuidwest-Friesland

19-06-2012
De panden
Aan de Galamagracht 9 in IJlst staat de voormalige boekhandel Visser te koop. Er zijn kansen voor een nieuwe invulling die zowel toeristen als inwoners bedient. Voor dit pand, en voor zes andere panden in de watersportregio Zuidwest-Friesland zoekt Stichting DBF een nieuwe invulling. De panden staan allemaal in het centrum van sfeervolle dorpen en steden: Witmarsum, Koudum, Heeg, Workum, Sloten en Balk. Er is begeleiding beschikbaar om uw onderneming hiermee verder te helpen.
Ondernemers
We zoeken daarom creatieve en innovatieve ondernemers. Wij kunnen u begeleiden bij het starten van een verantwoorde bedrijfsvoering. In ‘Pand Visser’ of in een van de andere beschikbare panden in de regio.
Belangstelling?
Ondernemers die ideeën hebben en hiermee in Zuidwest-Friesland aan de slag willen, kunnen hiervoor contact opnemen met DBF. Wij willen dan graag weten:
 • Beschrijving van het idee
 • Hoeveel ruimte is er nodig en wat voor soort ruimte
 • Alleen werken of wonen-werken
 • Huur of koop: voorkeur en mogelijkheden
 • Eventuele combinaties met andere functies
 • Financieel: verwachte omzet e.d.
Kortom: alles wat in een ondernemingsplan aan de orde kan komen, alleen kan dat in dit stadium ook nog een eenvoudige opzet zijn.
Van de ideeën die bij ons gemeld worden, wordt een quickscan gemaakt:
 • Wie is de initiatiefnemer, welke ervaring heeft hij/zij met ondernemen
 • Bij welk pand zou het initiatief het beste passen
 • Concreetheid van het idee
 • Financiën
 • Mogelijke combinaties met andere ideeën
Het vervolg
Na de quickscan wordt een aantal van de binnengekomen ideeën nader onderzocht. Hoeveel ideeën dat precies zijn, hangt af van de belangstelling: in sommige gevallen zal er specifieke belangstelling zijn voor een van de panden of dorpen/steden, in andere gevallen gaat het misschien om een goed idee waarvoor een geschikte locatie gevonden moet worden. De basis van de exploitieopzet wordt gevormd door een bedrijfsplan van de ondernemer. Bij de laatste uitwerkingen, vooral ook in relatie tot de aankoop of huur van een pand kan DBF ondersteuning bieden bij het bedrijfsplan; het is echter niet de bedoeling dat DBF dit geheel op zich neemt.
Als de exploitatie is uitgewerkt, wordt ook duidelijk welke huur- of koopprijs opgebracht kan worden uit de geplande activiteiten. Tevens is er dan meer zicht op de eventuele noodzakelijke en gewenste aanpassingen van het pand. Deze vormen de basis om het gesprek met de eigenaar aan te gaan.
Het project
Het project ‘Toekomstbestendig Winkelbestand’ is een initiatief van Plattelânsprojekten Zuidwest-Friesland. Het wordt gefinancierd door Leader, Plattelânsprojekten en de gemeenten Skarsterlân, Súdwest-Fryslân en Gaasterlân-Sleat. Stichting DBF is de uitvoerder van het project. De uitvoering wordt begeleid door vertegenwoordiging van de gemeenten, Kamer van Koophandel en ondernemers.
Stichting DBF
Het project ‘Toekomstbestendig Winkelbestand’ wordt uitgevoerd door Stichting DBF. DBF heeft als doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid en economie op het platteland van Noord-Nederland. Een team van elf medewerkers werkt aan de invulling van deze doelstelling, door middel van de volgende activiteiten:
 • Procescoördinatie en –uitvoering, met projecten op het gebied van toerisme, leefbaarheid en MKB;
 • Verhuur van bedrijfshuisvesting, zowel bestaand als nieuwbouw;
 • Realisatie van bedrijfshuisvesting, zowel bestaand (monumenten) als nieuwbouw
Meer weten:
Neem contact op met Stichting DBF (Ruth van Bruggen), tel. 0566-602571, .

Wilt u bovenstaande informatie downloaden, dan vindt u hier een PDF met dezelfde inhoud.

Lees hier het persbericht van 21 juni 2012 over dit project.
logos

spotje van DBF over Ouwesyl

04-06-2012
meer informatie over het pand.

U kunt ook contact opnemen met Martin Cnossen over wat DBF voor u kan betekenen.

Meer informatie over De Aerden Plaats
Meer informatie over Logement De Witte Klok

Tourist Info Fryslân introduceert informatiepunten bij ondernemers

27-03-2012
In Noardwest-Fryslân is al enkele jaren ervaring opgedaan met dit systeem. Wegens enthousiaste reacties van ondernemers wordt dit systeem nu in grote delen van Friesland ingevoerd: “Goed initiatief, de kaartjes zijn praktisch en bruikbaar en ook makkelijk te gebruiken als visitekaartje”, volgens een deelnemer uit Noardwest.
Door de oprichting van de provinciale toeristische organisatie Tourist Info Fryslân in 2011 is het nu mogelijk om een netwerk van toeristische informatiepunten op te zetten. Stichting DBF is verantwoordelijk voor het in de markt zetten van de informatiesystemen en onderhoudt het contact hierover met geïnteresseerde ondernemers. Tourist Info Fryslân zorgt voor het vermelden van de informatiepunten op de website en voor het bevoorraden van de punten met bijvoorbeeld de VVV-regiogidsen.
Korting
In navolging van de ‘papieren informatiepunten’ zijn ook digitale vormen van informatieverstrekking in ontwikkeling: een speciale applicatie voor toeristen die al in Fryslân zijn, zodat ze makkelijk toeristische informatie kunnen vinden. Een ondernemer kan kiezen voor een papieren- of een digitaal informatiepunt. Of voor beide. Aan beide vormen zijn kosten verbonden. De provincie Fryslân zorgt voor een opstartsubsidie, waaruit de ontwikkeling van de digitale middelen wordt betaald. Daarnaast ontvangen de deelnemers dit jaar een korting op het deelnamebedrag (beschikbaar voor de eerste 250 deelnemers).
Deelnemende gemeenten
Informatiepunt worden als ondernemer is mogelijk binnen de volgende gemeenten:
lijst deelnemende gemeenten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Hoogland van Tourist Info Fryslân, tel: 058-2347553, email: Jan Hoogland of met Martin Cnossen, projectleider Stichting DBF, 0566-602571.

Toekomstbestendig ondernemen met de Veencompagnie

14-02-2012
Er werd een voorbeeld gegeven hoe ondernemers de zorgvraag van gasten in kunnen vullen door samen te werken met zorgaanbieder. Discussie vond plaats over de rol en meerwaarde van streekproducten op de kaart. Wat is de terugverdientijd van een zonnepaneel en waarom is een Greenkey certificaat waardevol voor een bedrijf.
Al met al onderwerpen die goed aansluiten op de doelstelling van de Veencompagnie om het toerisme in Zuidoost Drenthe te stimuleren met behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Een doelstelling waar de gemeenten Emmen en Coevorden tezamen met de provincie en het Recreatieschap Drenthe zich in het samenwerkverband Veencompagnie sterk voor maken.
DBF en de Veencompagnie
DBF geeft namens de opdrachtverstrekker het Recreatieschap Drenthe, uitvoering aan dit project door het aanstellen van twee aanjagers in het gebied voor 24 uur per week. Het project heeft een looptijd van 3 jaar en zal voor de zomer afgerond worden. Uitkomsten van de Veencompagnie zijn velerlei. Bijvoorbeeld van haalbaarheidsonderzoeken (i.s.m. onderwijsinstellingen) tot evenementen, promotiemateriaal, opleiden van ambassadeurs, uitbouwen van ondernemersnetwerken, tot het bouwen van een Veenpoort en het inrichten van een informatiecentrum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johanna Davids

3e R&T ondernemersbeurs Hunzevallei groot succes

13-02-2012
Willem Otto Nachbahr
Willem Otto Nachbahr
Het thema van de beurs bleek meer dan voldoende inspiratie voor de diverse sprekers. Waar Willem-Otto Nachbahr ( Zeilschool De Zuidkaap) het thema “Gunnen is Halen” invulling gaf door te wijzen op het belang van samenwerken, ging Bakker Joost (Richard Martens) meer in op de spirituele kant van Gunnen. “Uiteindelijk draait het niet om jezelf, maar om de mensen waar je van houdt.” Zo had hij geleerd na een aangrijpende ervaring in zijn leven.
v.l.n.r. Breeland, Royaal Goedewagen, Harwi
v.l.n.r. Breeland, Royaal Goedewagen, Harwi
De organisatie van de beurs die in handen was van de Hunzevallei en Bestemming Borger-Odoorn kijkt zeer tevreden terug op de ondernemersbeurs. In 2013 wordt de beurs wederom georganiseerd en wel op donderdag 7 februari.

DBF begeleidt herbestemming Bleekerseiland in Meppel

02-02-2012
Dit is een uitdagende opgave in deze tijd, maar met de potentie van dit eiland en de expertise en ervaring van DBF zijn wij ervan overtuigd dat de welstandsambitie van de gemeente te realiseren is.
Rol DBF
DBF zal het onderzoek begeleiden naar de mogelijkheden van het Bleekerseiland door te kijken naar de resultaten van al bestaande onderzoeken en daar met een frisse blik de mogelijkheden in beeld te brengen. Uiteraard doet DBF dit in samenwerking met alle betrokken partijen, zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van de bestaande kennis van de mogelijkheden en beperkingen op Bleekerseiland.
Resultaat
Vervolgens zal DBF de verschillende scenario’s wegen op kwaliteit en realiseerbaarheid. Het meest kansrijke scenario zal door DBF verder worden uitgewerkt.

Meer informatie over dit project:
Martin Cnossen

Glamping in Littenseradiel

29-11-2011
Directeur Martin Cnossen van Stichting DBF adviseerde de toeristisch ondernemers in deze gemeente maandagavond snel om te schakelen.
Voor een luxe tent met veel privacy en mooie natuur rondom willen toeristen volgens hem best betalen.
Bekijk dit artikel op de website van de Leeuwarder Courant, inclusief filmpje.

Artikel over Zorgsuper in Woldendorp van Groninger Thuis

15-11-2011
Het Wilhelminahotel en de Troefmarkt in Woldendorp
U kunt hier het artikel over dit bijzondere project lezen.

Hier kunt u meer informatie vinden over dit project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anno van der Broek.

Klik hier voor de volledige editie van het bewonersblad van Woonstichting Groninger Huis.

Dorpscafé Eext met dorpshuisfunctie

10-11-2011
Het behoud van het dorpscafé voor de gemeenschap van Eext wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Aa en Hunze en de provincie.
Stichting Dorpshuis Eext, de gemeente Aa en Hunze en Stichting DBF zijn zeer verheugd dat al hun inspanningen ervoor gezorgd hebben dat voor het dorp Eext een goede dorpshuisfunctie behouden blijft waarmee het dorp nog jaren vooruit kan.


Toekomstbestendig Winkelbestand Zuidwest-Friesland

10-10-2011
INHOUD PROJECT
DBF is hier, in opdracht van Plattelânsprojekten Zuidwest-Fryslân, gestart met het project ‘Toekomstbestendig Winkelbestand Zuidwest-Friesland’. Doel is om waar mogelijk een concrete oplossing te vinden voor een ‘probleempand’ in een aantal kernen in het gebied. Dit gebied omvat de gemeenten Súdwest-Fryslân, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân.
Het project is erop gericht om duurzame oplossingen te vinden op basis van maatwerk. DBF kiest hierbij voor een praktische benadering. Gemeenten, dorpsbelangen, winkeliersverenigingen en – niet in de laatste plaats – eigenaren van de panden zullen bij het proces worden betrokken.


Lees ook het artikel over dit project in de Projectenbrochure van Plattelânsprojekten.
INVENTARISATIE MET GEMEENTEN
We starten het proces met een inventariserend gesprek bij elke deelnemende gemeente. Daarin komt onder meer aan de orde in welke kernen de betreffende problemen spelen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Vervolgens werkt DBF een overzicht uit van de panden en kernen die in deze gesprekken naar voren zijn gekomen. Het overzicht wordt voorgelegd aan een begeleidingsgroep, waar naast de betrokken gemeenten ook andere deskundigen uit de regio in vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze wordt beslist voor welke panden en kernen verder wordt gezocht naar een concrete oplossing. Spreiding tussen kernen met en zonder toeristisch belang is daarbij een van de uitgangspunten.
IMGP1055
CONCRETE OPLOSSING VOOR 6 PANDEN
Na selectie van maximaal 12 panden in het gebied wordt een verdiepingsslag gemaakt. Op deze manier worden de praktische mogelijkheden voor herbestemming in beeld gebracht. De inschatting is dat voor ca. 6 panden een duurzame exploitatie kan worden voorbereid. Eindresultaat van het project is dat in overleg met de eigenaren en/of ondernemers van de geselecteerde panden een nieuwe bestemming kan worden gevonden, waardoor de economische functie van het pand behouden blijft, met bijbehorend positieve effect voor de rest van de kern en – indirect - de regio.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Cnossen en Ruth van Bruggen.

oprichting Ondernemersfonds Leek

04-10-2011
toeslag op OZB
Om geld te genereren voor het fonds is het een optie om de OZB in de gemeente Leek te verhogen. Projecten die kunnen voortkomen uit dit fonds zijn bijvoorbeeld: 
 • Aankleding winkelstraat
 • collectieve verzekeringen
 • Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
 • duurzaam bedrijvenpark
 • cursussen
 • promotie
 • etc
Rol DBF
Ruud Wubbolts is namens DBF procesbegeleider. Het is zijn taak om alle randvoorwaarden inzichtelijk te krijgen. Middels een stappenplan zorgt hij ervoor dat de ideeen voor de totstandkoming van dit fonds 'handen en voeten' krijgen en langs de juiste formele instanties geleid worden. 

Beoogd resultaat
De oprichting van het fonds eind 2011 met startdatum 1 januari 2012.  

Meer informatie over dit project:

Ruud Wubbolts
0566 - 602571

Nieuw fietsroutenetwerk krijgt warm welkom

25-07-2011
Uniek aan deze nieuwe knooppunten is de speciale app die ontwikkeld is om fietsers via hun telefoon de weg te wijzen. Om dit technische hoogstandje in de praktijk te testen stapten de drie heren op de fiets en maakten langs de route een foto. Deze verscheen meteen live in de zaal van Het Voorhuys.
Onder toeziend oog van de aanwezigen gaf de Fietsgroep, bestaande uit Nico Roelofsen, Margot Maljaars, Meindert Kramer en Ruud Wubbolts daarna een tweede aftrap. Dit deden ze op toepasselijke wijze door met elkaar de strijd aan te gaan op de racefietsen van het bekende fietsspel van Holland Sport. Als eerste snelde Meindert Kramer over de finishlijn.
Zeven themaroutes
Met maar liefst 350 km aan bewegwijzerde routes kunnen fietsliefhebbers deze zomer hun hart ophalen in het prachtige polderlandschap en het pittoreske Urk. Naast de knooppuntenkaart worden ook zeven themaroutes uitgegeven. De fietskaarten zijn te koop bij VVV Emmeloord en Tourist Info Urk.
Het fietsroutenetwerk is een initiatief van VVV Noordoostpolder en wordt uitgevoerd door Stichting DBF in opdracht van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en de provincie. De provincie en beide gemeenten hebben de aanleg van het netwerk ook gefinancierd.
58_de fietsgroep doet de aftrap

350 kilometer fietsplezier in de Noordoostpolder

18-07-2011
Waar populaire fietsgebieden als Friesland en Overijssel al jaren beschikken over een handig netwerk van fietsknooppunten, moest de Noordoostpolder het tot op de dag van vandaag zonder stellen. Hoog tijd om dit kleurrijke fietsgebied toegankelijk te maken. Aansluiting op de bestaande netwerken zorgt ervoor dat fietsers deze zomer de verrassende bezienswaardigheden van de Noordoostpolder en Urk kunnen ontdekken.
EF-11_terras bij vuurtoren Urk
Onderborden bij de panelen met vermeldingen van ondernemers uit het gebied wijzen de fietser de weg naar horeca en bezienswaardigheden. Bovendien vermelden ze interessante weetjes over de omgeving. Uniek aan het nieuwe netwerk is de ontwikkeling van de speciale app, die fietsers eenvoudig en snel de weg wijst via de mobiele telefoon. Deze app zal tijdens de opening gedemonstreerd worden.
Het fietsroutenetwerk is een initiatief van VVV Noordoostpolder en wordt uitgevoerd door Stichting DBF in opdracht van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en de provincie. De provincie en beide gemeenten hebben de aanleg van het netwerk ook gefinancierd.

Download het persbericht in PDF.
Meer informatie over de realisatie van het Fietsroutenetwerk Noordoostpolder.
EF-3_windmolen

heropening dorpscafé Alde Leie

14-07-2011
Stichting DBF heeft het pand gekocht en laten verbouwen om aan de normen van de huidige tijd te voldoen. De kroeg is uitgebreid met een terras, een “eeterij” en de toiletgroep is compleet vernieuwd. Op deze wijze was het mogelijk voor het ondernemersechtpaar Monica en Teade Ynema de kroeg nieuw leven in te blazen en heeft het dorp zijn ontmoetingsplaats behouden.
gunstige ligging
Het café ligt zeer gunstig aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Door de uitbreiding met de eeterij en het nieuwe terras kan men volop genieten van de drukte op het water en de nieuwe Anita Andriesen sluis. Ook het sportveld ligt hier tegenaan. In de uitbouw zijn sanitaire voorzieningen gecreëerd die ook door de (water)sporters te gebruiken zijn. We verwachten dat deze formule een nieuwe kans biedt tegen alle krimptendensen in. Een mooie voorziening voor inwoner en toerist!
Teade en Monica huren zowel café als woonhuis van Stichting DBF. Het dorp heeft een belangrijke rol gehad in het plan om het café te behouden en via dorpsbelang is uiteindelijk het contact tussen Stichting DBF en de nieuwe uitbaters tot stand gekomen. Om het project rendabel te maken is er subsidie ontvangen van De provinsje Fryslân, de gemeente Leeuwarderadeel en het Revolving Fund Stichting DBF. Naast deze bijdragen heeft Stichting DBF ruim 2 ton in het project geïnvesteerd.
Leefbaarheid op het platteland
Het dorpscafé is van oudsher het middelpunt van het dorp. Vaak is het ook nog een markant pand. In de kleine dorpen verdwijnen cafés in toenemende mate. Stichting DBF heeft een ideële doelstelling: het leveren van een actieve bijdrage aan leefbaarheid en economische vitaliteit op het platteland. Om die reden investeert Stichting DBF risicovol in een dergelijk pand.

Download hier het persbericht van 13 juli 2011.

kunstmarkt Dieversluis

31-05-2011
Onderdeel van dit project is een maandelijkse kunstmarkt op de laatste zondag van de maand, van mei t/m september. Afgelopen zondag 29 mei was de eerste kunstmarkt van dit seizoen.
Eerste kunstmarkt 29 mei
In samenwerking met de groep mensen rondom de sluis in de leegstaande ruimte is een spontane expositie georganiseerd van werk van kunstenaars die op de markt stonden. Het publiek was erg enthousiast en ook bij de kunstenaars is veel interesse in het project.
data kunstmarkt 2011
 • 29 mei
 • 26 juni
 • 31 juli
 • 28 augustus
 • 25 september
locatie: Sluis van Dieverbrug
de toegang is gratis.

openingstijden:
10 uur tot 17 uur
Kunsthuis aan de Dieversluis is mede tot stand gekomen door Stichting Cultuurfonds Westerveld en Stichting DBF.

Fietsroutenetwerk als kans voor ondernemers

28-04-2011
Deze zomer wordt in de Noordoostpolder en op Urk het fietsknooppuntensysteem geïntroduceerd. Dan is er een aaneensluitend systeem vanuit de drukke toeristische regio’s in Friesland en de Kop van Overijssel. Stichting DBF voert dit uit namens de gemeenten en provincie. In de regio worden 84 panelen geplaatst met daarop de knooppuntenkaart. De invoering van het populaire fietsroutesysteem is een aanwinst voor het toeristisch aanbod van het gebied en biedt volop kansen voor de toeristisch ondernemer. Welke kansen dat zijn komt tijdens de bijeenkomst aan de orde.
Voor informatie over de routes en de mogelijkheden voor participatie is ook al informatie te vinden. Meld u vooraf even aan via , dan zorgen wij dat er voldoende koffie is!
Programma bijeenkomst:

9.00 uur Ontvangst

9.30 uur Opening door Ruud Wubbolts (Stichting DBF);

Aansluitend presentaties en gelegenheid voor vragen over:
 • Toelichting en uitleg van het netwerk (Stichting DBF)
 • Ondernemers als ambassadeurs (Hans van de Klundert, VVV Noordoostpolder)
 • Kansen voor ondernemers (Jacqueline Lijs, NORT)
 • Benutten van de onderborden (Stichting DBF)
 • Informatie over de app (Speak)
12.00 uur Afsluiting en gelegenheid voor aanmelding onderborden e.d.

Fietsroutenetwerk Noordoostpolder: bedrijfsvermeldingen op onderborden

14-04-2011
Mogelijkheden voor deelname
Voor ondernemers in de Noordoostpolder en Urk zijn er verschillende mogelijkheden om aan te haken bij de mogelijkheden van het fietsroutenetwerk. Dat zijn in elk geval:
1. Een vermelding van uw bedrijfsgegevens op een onderbord van een paneel van het fietsroutenetwerk;
2. Een vermelding van uw bedrijfsgegevens op de fietskaart van het fietsroutenetwerk (inschrijving gesloten);
3. Meedoen aan de ‘goodie bag’ voor de openingsbijeenkomst (week 29).
1. Bedrijfsvermelding onderborden:
 • De verwijzing bestaat uit: Bedrijfsnaam, adres, bedrijfscategorie in de vorm van een pictogram, een korte beschrijving naar uw bedrijf (een regel) en vermelding van de openingstijden óf het adres van uw website;
 • voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Ad plaizier, email .
Prijzen: (genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW)
kosten vermeldingenVoorbeelden:
 • Ondernemer 1 bestelt een vermelding. Hij betaalt hiervoor € 125 + een keer het onderhoud;
 • Ondernemer 2 bestelt twee vermeldingen. Hij betaalt hiervoor € 125 + € 95 + twee keer het onderhoud.
onderbord_gevuld
Aanmelding onderborden2. Bedrijfsvermelding fietskaart knooppuntensysteem Noordoostpolder
 • Vermelding van bedrijfsnaam, adres, plaats, telefoonnummer, website en het dichtstbijzijnde knooppuntnummer van het fietsroutenetwerk
 • De inschrijving is gesloten.
3. Openingsbijeenkomst knooppuntensysteem: 'Goodie Bag'
 • De realisatie van het fietsroutenetwerk zal gevierd worden met een feestelijke opening. Deze is gepland op donderdag 21 juli,
 • · We willen de bezoekers van de opening een tasje meegeven met o.a. een fietskaart en leuke informatie over (fietsen in) de Noordoostpolder. Wilt u hiervoor (misschien) iets aanleveren? Zie dan onderstaand document.
 • Meedoen is gratis, aanmelden kan tot uiterlijk 8 juli.
 • U kunt het materiaal voor de goodie bag (na aanmelding) afleveren op een adres op Urk.
 • Zelf de opening bijwonen? Geef uw naam en adres door via , dan sturen we u een uitnodiging.
 • meer informatie over de Goodie Bags (PDF).
Voor vragen:
Bel of mail Ruth van Bruggen, ; tel. 0566-602571


Meer informatie over de realisatie van het Fietsroutenetwerk Noordoostpolder

boekin1dag; snijvlak cultuurhistorisch erfgoed, economie en Recreatie en toerisme

10-03-2011
Friesch Dagblad
Erik Betten heeft in het Friesch Dagblad hierover een stukje geschreven. Het boek wordt op 19 april a.s. aangeboden aan gedeputeerde De Vries.
110310friesch_dagblad_boekin1dag
110310friesch_dagblad_boekin1dag

Bijeenkomst 'Het Merk Ik' groot succes in cowerk058

21-02-2011
workshops
Aan de hand van drie workshops kreeg je meer inzicht in het 'verkopen' van jezelf. In de ene workshop werd aandacht besteed aan je houding ten opzichte van de andere als je jezelf voorstelt, een volgende workshop leerde je een goede inhoudelijk pitch te ontwikkelen over je diensten. En er was een workshop over het inzetten van Social Media.
grote opkomst
De bijeenkomst was zeer goed bezocht. Voor, tijdens en na de workshops was er ruim gelegenheid om te netwerken. Er werden veel leuke, nieuwe contacten opgedaan.

Klik hier voor een terugblik op de avond.
cowerken in 058
Er bleek ook veel animo voor het concept Cowerken dat DBF heeft ingevoerd in deze oude kantoorboekenfabriek. Als blijkt dat dit een gewilde manier van werken is, zal DBF in toekomst ook op andere plaatsen cowerkplekken mogelijk maken.

Meer informatie over cowerken.
Meer informatie over het pand.

Realisatie fietsroutenetwerk Noordoostpolder en Urk

31-01-2011
waardevol voor fietsers én ondernemers
Fietsers blijken het systeem erg te waarderen. Dit geldt ook de ondernemers. De doelgroep fietsers is groot, als vrijetijdsbesteding scoort het fietsen in Nederland enorm hoog. Zelfs minder mobiele fietsers leggen inmiddels met de e-bike gemakkelijk flinke afstanden af. De ondernemers kunnen hiervan profiteren
Ondernemers in de Noordoostpolder wilden graag het fietsroutenetwerksysteem in hun regio invoeren. De Fietsgroep Noordoostpolder heeft aan Stichting DBF gevraagd het initiatief te nemen voor de realisatie.
DBF heeft veel ervaring met het invoeren van het fietsroutenetwerk. Het systeem in Noardwest en in Zuidoost Friesland is door DBF gerealiseerd. De voorbereiding voor invoering in heel Friesland zijn ook door Stichting DBF uitgevoerd in opdracht van de Provinsje Fryslân.
activiteiten DBF
 • Initiatiefnemer
 • Coördinator externe partijen
 • Promotie en communicatie
informatie voor ondernemers over:
interview Omroep FLevoland met Martin Cnossen
klik hier voor het beluisteren van het interview van Omroep Flevoland met Martin Cnossen over de realisatie van het fietsroutenetwerk in de Noordoostpolder.

Weblog Fietsen in de polder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Wubbolts en Joanneke Haasbroek.

DBF maakt co-werken mogelijk

20-01-2011
werkplekken
Het pand met 9 kantoorwerkplekken, een werkplaats en een vergaderruimte biedt bijvoorbeeld startende architecten, producenten, grafisch vormgevers en organisatoren van evenementen de mogelijkheid tot een professionele werkplek, zonder daarvoor grote investeringen aan te gaan.
De kantoorwerkplekken zijn verdeeld over 2 ruimten. Starters kunnen op deze manier zelfstandig ondernemen, maar toch op een eenvoudige manier gebruik maken van elkaars kennis en kunde. De flexibele huurmogelijkheden en de combinatie van de verschillende ruimten en faciliteiten zoals diverse houtbewerkingmachines bieden uitgebreide mogelijkheden voor de bedrijfsuitvoering. Daarnaast komen ondernemerschap en onderwijs elkaar daar tegen: zo maken ook studenten van de Academie voor Popcultuur gebruik van de werkplaats én zijn er ruimten beschikbaar voor incidentele activiteiten van organisaties van buitenaf.
banner_cowerk

Veencompagnie

18-01-2011
Organisatie
De Veencompagnie is een samenwerkorganisatie. De organisaties zijn vertegenwoordigd in de werkgroep die het uitvoeringsbureau aanstuurt. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe, de gemeenten Emmen en Coevorden, de Werkplaats Veenkoloniën en DBF.
De Veencompagnie werkt nauw samen met organisaties als Staatsbosbeheer, Natupark Moor, Drents Plateau en natuurlijk de ondernemers en organisaties in het gebied.
Afstemming vindt ook plaats met de Agenda voor de Veenkoloniën. Daar de agenda meer gericht is op visieontwikkeling en een breed scala aan onderwerpen richt de Veencompagnie zich meer op uitvoering binnen het toeristisch werkveld.

Voor de Veencompagnie zijn voor de periode tot en met 2012 Europese middelen beschikbaar gesteld, als ook provinciaal en gemeentelijke subsidies en een bijdragen vanuit het recreatieschap Drenthe.
DBF is verantwoordelijk voor de volgende onderdelen:
 • Het ontwikkelen van een ondernemingsplan
 • Het opstellen van een werk- en activiteitenplan
 • Op basis van de plannen ontwikkelt DBF projecten en creëert de mogelijkheden om de plannen uit te voeren

MKB-GOING

10-01-2011
Krachtige stimulans
Om de economie in Noord Groningen een krachtige stimulans te geven hebben verschillende partijen de handen in een geslagen. De Kamer van Koophandel Noord-Nederland, MKB-Nederland Noord, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Stichting DBF werken hierin samen met Rijks Universiteit Groningen (RuG).

Dit unieke project wordt ondersteund door de provincie en de acht gemeenten op het Hoogeland. Ondernemers kunnen zo intensiever gebruik maken van het bestaande aanbod van diensten en producten. Alle vier partijen hebben specifiek voor deze doelgroep in het landelijk gebied nieuwe en aanvullende diensten en projecten opgezet. Ook worden vragen en kansen in beeld gebracht en vertaald naar een aanvullend aanbod op maat.

Omstandigheden plattelandsgemeenten
De economische stand van zaken in Noord Groningen kan wel een stimulans gebruiken. Alhoewel niet voor alle gemeenten hetzelfde geldt, zijn de omstandigheden als volgt te karakteriseren:
 • krimpende economie
 • bevolkingsterugloop
 • verouderende bevolking
 • verouderde industriële structuur
 • weinig innovatieve MKB
Lokale ondernemers van groot belang voor leefbaarheid platteland
Voldoende redenen om actief met de ondernemers te werken aan versterking en verbreding van de bedrijven. Daarbij gaat het niet alleen om bestaande bedrijven. Ook startende ondernemers zijn belangrijke actoren in het veld.

Ook kunnen we vaststellen dat juist de kleine ondernemers in het landelijk gebied niet worden bereikt door stimuleringsprogramma's gericht op het versterken van hun innovativiteit. Toch zijn deze ondernemers van groot belang voor een sociaal en economisch levensvatbaar platteland. De innovativiteit van de kleine MKB ondernemers en daarmee hun economisch presteren kan sterk verbeterd worden als kennis vanuit kennisinstellingen vertaald wordt naar nieuwe producten, werkwijzen, productieprocessen en/of afzetmarkten voor de plattelandsondernemers.
DBF schrijft projectvoorstel
Concreet zijn er de afgelopen periode twee projectvoorstellen uitgewerkt. Beide projecten hebben als doel het MKB te ondersteunen en te versterken. Om naar de ondernemers eenduidig te werken en verwarring te voorkomen is het niet verstandig om hen vanuit verschillende projecten te benaderen. Belangrijke randvoorwaarde is ook dat het project door de lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten wordt gedragen.
 
Stichting DBF is door de provincie Groningen gevraagd met een projectvoorstel te komen waarin de beide initiatieven geïntegreerd zijn.
Aanjager
DBF heeft voor de uitvoering van het project een aanjager beschikbaar gesteld. Er zijn nog twee aanjagers uit de andere deelnemende organisaties werkzaam voor MKB-GOING. Martin Cnossen, directeur van DBF bekleedt de functie van voorzitter in de expertgroep die functioneert als ondersteuning van de aanjagers en maakt de eerste afweging om al dan niet met zaken aan de slag te gaan. De expertgroep is ook de link naar de deelnemende organisaties die worden ingeschakeld voor uitvoerende werkzaamheden.
Meer weten over MKB-GOING?
Dan kunt u contact opnemen met Martin Cnossen
Ga naar de website van MKB-Going.

Nieuwe website DBF

06-01-2011
Graag gaan wij met u in gesprek
Heeft u vragen? Graag staan wij u te woord, telefonisch of via een emailbericht. Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor in Grou of zijn wij bereid een afspraak te maken op een andere locatie.

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van Stichting DBF

Contactpagina

Appingedam - winkelruimte

06-01-2011
Winkel met opslag: oppervlakte 150m2

Bovenwoning: oppervlakte 98m2

Appingedam - winkelruimte

06-01-2011

Nieuweschans - bedrijfsverzamelgebouw (lage graansilo)

06-01-2011
In totaal 6 units

Het pand bestaat uit zes bedrijfsunits van 100 m² met een verdiepingsvloer van 50 m². Alle units hebben een hoog afwerkingsniveau. De units hebben allen een eigen entree, overheaddeur, toilet en pantry. Voor iedere unit is er voldoende parkeergelegenheid.

Huurprijs (prijspeil 2017)

De huurprijs bedraagt € 502,41 per unit per maand

Deze prijs is exclusief BTW-, service- en energiekosten

Woldendorp - individueel bedrijfspand

06-01-2011
In het kader van het behouden en versterken van de leefbaarheid van haar dorpen is de gemeente Delfzijl actief bezig om hiervoor instrumenten te ontwikkelen. Een van deze instrumenten is het zogenaamde Dorpspunt, als opvolger van een eerder initiatief, de steunstee.

In Woldendorp komen twee zaken bij elkaar. Het initiatief van Jaap en Pauline Bouma om de voormalige supermarkt een nieuw leven in te blazen en het initiatief van de gemeente Delfzijl om een dorpspunt te gaan ontwikkelen. Juist de gezamenlijkheid van deze twee initiatieven maakt het geheel sterker, zowel inhoudelijk als qua exploitatie.

De winkel is elke werkdag open vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Hornhuizen - individueel bedrijfspand

06-01-2011
Erik Wong – docent Rietveld Academie en zelfstandig grafisch ontwerper – woont sinds enige tijd in Woldendorp. Hij heeft plannen met het pand: Hij wil het ontwikkelen tot een creatieve plek voor mensen die alleen of in groepen aan de slag willen, “Werkplek Wongema”. Door het creëren van werk- en overnachtingsmogelijkheden voor creatieve professionals, gecombineerd met een (eet)café, wil hij de levendigheid en openbare functie van het pand voor het dorp behouden


meer informatie over Wongema

Noordhorn - bedrijfsverzamelgebouw

05-01-2011
In totaal 13 units, kantoorruimtesNieuweschans - locomotiefremise

05-01-2011

Voor achtergrondinformatie over de "Remise" kijk op www.biwo.nl

Nieuwe Pekela - bedrijfsverzamelgebouw

05-01-2011
In totaal 15 units waarvan 1 bedrijfsruimtes beschikbaar en twee kantoren.
 
Voor informatie kunt u bellen met 0566-602571.

ruimte Object: bedrijfsruimte 19A


Huurprijs 19A:€ 342,04 per maand exclusief btw, 
Bankgarantie: ter grootte van drie maanden huur
Oppervlakte: 96m2 
Voorzieningen: De ruimte is voorzien van een eigen meterkast, in de unit toilet en pantry aanwezig, verlichting (armaturen), natuursteen vloerafwerking


Huurprijs 19F: € 232,72 per maand exclusief BTW, opp. 48m2
Huurprijs 19H: € 296,80 per maand exclusief BTW, opp. 64m2
Bankgarantie: ter grootte van drie maanden huur

Voorzieningen: de ruimte is voorzien van een eigen meterkast, toilet en pantry aanwezig en verlichting

Wijster - specifiek bedrijfsruimte

05-01-2011
Dit pand is geheel verhuurd.

Wijster - specifiek bedrijfsruimte

05-01-2011
Verkocht

Veenoord/Nieuwe Amsterdam - specifiek bedrijfspand

05-01-2011
Dit pand is geheel verhuurd.

Meer informatie over het Van Gogh Huis

Erica - kantoorpand

05-01-2011
Verkocht

Dwingeloo (Dieversluis) -Restaurant

05-01-2011
De monumentale sluiswachterswoning (Dieversluis 2 te Dwingeloo) is gerestaureerd en verbouwd tot een horecagelegenheid. Het pand ligt tussen de Rijksweg en de Drentsche Hoofdvaart, een schitterende locatie aan het water.

In het pand is restaurant "De Sluiswachter" gevestigd. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.restaurantdesluiswachter.nl


Meer over de historie van dit pand

Dwingeloo (Dieversluis) - bedrijfsruimte

05-01-2011
De bedrijfsruimte is bedoeld voor een recreatieve, ambachtelijk onderneming die ook voor de toerist/het publiek interessant is.

Uitnodiging bijeenkomst ‘Het merk ik’

04-01-2011
‘Het merk ik’ (gratis toegang)
Donderdag 17 februari
18.30 - 22.00 uur
Geschikt voor zowel startende als ervaren zzp-ers
uitnodiging
locatie
Cowerkplek De Drukkerij
Zuidergrachtswal 18 te Leeuwarden
Parkeren in de Klanderij (route)
het programma
18.30 – 19.00 uur
Inloop
Ontvangst met een hapje en drankje en kennismaken met trainers en andere deelnemers.

19.00 uur – 19.15 uur
Opening
Verzorgd door Michiel Postma.

19.15 – 19.45 uur
Seminar ‘Het merk ik’
De avond gaat van start met een seminar, verzorgd door fotograaf Jason Stuurhaan. Onder de titel Icons of tomorrow portretteerde hij excentrieke mensen op een manier waarbij hun persoonlijkheid optimaal is uitgelicht. Een verrassende kijk op ‘Het merk ik’ door het oog van een professionele fotograaf.

19.45 – 21.15 uur
Drie miniworkshops
Met een groep van maximaal negen zzp-ers bezoek je deze avond drie miniworkshops van 20 minuten. Tussentijds is er om half negen een pauze voor een hapje, drankje en netwerkmoment verzorgd door Wij Zijn Kees Projecten.

Zorgsuper Woldendorp

04-01-2011
Heropening super in tijden van krimp
In Woldendorp komt een zorgsupermarkt, gecombineerd met een dorpspunt. De supermarkt van Woldendorp sloot een paar jaar geleden haar deuren. Stichting DBF heeft het leegstaande pand aangekocht en geheel renoveren. De gemeente Delfzijl creëert een dorpspunt in het pand. Het realiseren van supermarkt en dorpspunt is in een tijd van krimp een belangrijke stimulans voor sociale samenhang en leefklimaat in Woldendorp.
Haalbaarheidsonderzoek en aankoop
Stichting DBF heeft onlangs een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een nieuwe toekomst voor het winkelpand. De Klankbordgroep Woldendorp gaf DBF de opdracht. DBF concludeerde dat er behoefte is aan een supermarkt in het dorp, en een zorgsupermarkt biedt mogelijkheid om tot een goede exploitatie te komen. DBF heeft het pand voor een gereduceerde prijs kunnen aankopen, en zal het verbouwen en opknappen.
Twee vliegen in één klap
Jaap en Pauline Bouma uit Woldendorp gaan de winkel exploiteren. Zij zijn bekend van zorghotel Wilhelmina, waar ze werken met mensen met een beperking. Deze mensen hebben behoefte aan activiteiten, en daarvoor biedt de nabije omgeving nu te weinig mogelijkheden. In de zorgsuper kunnen hun cliënten worden ingezet en werk doen dat waardevol is, zowel voor henzelf als voor het dorp.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de Zorgsuper Woldendorp? Dan kunt u een email sturen naar Anno van der Broek.

Herstructurering Friese VVV's

04-01-2011
Gastheerschap in Fryslân
Gastheerschap in Fryslân is heel belangrijk. Toeristen hebben tijdens hun verblijf informatie nodig over wat er te beleven is in de provincie. Deze informatie wordt gegeven door VVV’s en ondernemers. In Friesland is dat niet op alle plekken goed geregeld en gemeenten en de Stichting Friese VVV’s wilden daar wat aan doen. Ze hebben daarom gevraagd of de provincie hierin de regie wilde nemen.

De provincie heeft vervolgens opdracht gegeven aan Stichting DBF om te kijken naar een mogelijke provinciale VVV-structuur. In het voorjaar van 2009 zijn de gemeenten en VVV’s het eens geworden over hoe dat er globaal uit zou moeten zien. DBF werkt dit nu uit, zowel de inhoud als de financiën.
Bouwstenen
Procesmanager Martin Cnossen van Stichting DBF heeft een basispakket VVV-Fryslân ontwikkeld, waaraan nu 17 gemeenten gaan deelnemen. Ook de implementatie fase wordt uitgevoerd door DBF. Dit pakket bestaat uit vier bouwstenen:
 • VVV-corners
 • Balies/winkels
 • Ondernemerssamenwerking
 • Dienstencentrum
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project of over wat DBF voor u kan betekenen? Dan kunt u Martin Cnossen een email sturen.

De Hunzevallei als outdoor-attractie

04-01-2011
De Hunzevallei, een unieke regio
De Hunzevallei is een unieke regio in Noord-Oost Drenthe. De Hunzevallei is een weids en stil oerdal tussen Hondsrug en rivierduinen, verrijkt door zuiver kwelwater. Door de vallei loopt de rivier De Hunze die opnieuw door het landschap meandert. Hier woont sinds kort weer de bever.
De prachtige natuur leent zich uitstekend voor vele sportieve en actieve dagen. De combinatie van mooie natuur, sfeervolle dorpen en watergebieden zorgt voor een unieke omgeving. U kunt ongestoord de ruwe natuur van de Hunzevallei ontdekken. Zowel natuurliefhebbers als sportbeoefenaren zullen in de Hunzevallei de tijd van hun leven hebben.
De regio op de kaart zetten
Deze regio had nog weinig bekendheid verworven als recreatiegebied. Sinds 2007 is DBF nauw betrokken bij het op de kaart zetten van de Hunzevallei. Er is een stichting opgericht met een bestuur dat bestaat uit ondernemers uit de regio en DBF heeft in samenwerking met de stichting een marketing en promotieplan opgesteld. Er is bijvoorbeeld een website ontwikkeld met promotionele filmpjes over de Hunzevallei; www.hunzevallei.nl.
Aanjager van de Hunzevallei
Dit project is in 2009 een tweede fase ingegaan. De stichting is uitgebreid door een fusie met de ondernemerskring Oostermoer en heeft een nieuwe naam gekregen: Stichting Recreatieondernemers Noord- en Oost-Drenthe (SRNOD). Vanuit DBF is er een aanjager aangesteld die de ondernemers betrekt bij de ontwikkeling van de regio. Samen met de ondernemers worden nieuwe producten ontwikkeld die gebaseerd zijn op een analyse van de essentie van de Hunzevallei. Hierbij is gebruik gemaakt van de methodiek Interpretation.
Voorbeelden van producten
 • Visitekaartjessysteem
 • De Hunzevalleikrant
 • Voordelige advertentiemogelijkheden
 • Belevenissenkaart (in ontwikkeling)
Activiteiten van DBF
 • Projectorganisatie
 • Aanspreekpunt (aanjager van de regio)
 • procesbegeleiding
 • Uitwerken, uitvoeren, aansturen van legio plannen en initiatieven
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project?
Dan kunt u contact opnemen met Machiel Adema.

Menno Simons in Noardwest-Fryslân

04-01-2011
Menno Simons in Noardwest-Fryslân
Om het gedachtegoed van de zestiende-eeuwse reformator Menno Simons te vereeuwigen rondom zijn geboorteplaats, het Friese Witmarsum, zijn diverse initiatieven ontwikkeld. Stichting DBF viel de eer te beurt om alle bestaande plannen als één samengangend initiatief uit te werken.
Drie deelplannen, één afspraak
Het project Menno Simons in Noardwest-Fryslân omvat drie deelplannen. Allereerst de restauratie van het bestaande Menno Simonsmonument in Witmarsum, inclusief opwaardering van de directe omgeving. Ten tweede het realiseren van een historische route – het Mennistepaad – langs diverse doopgezinde monumentale kerkjes en objecten. Als derde is er een reconstructie gemaakt van de kerk waar Menno Simons ooit preekte.
Helderheid over kosten en financiële dekking
Via een haalbaarheidsstudie verschafte Stichting DBF helderheid; ook over de financiële dekkingsmogelijkheden. Op basis hiervan is er een integraal projectplan ontwikkeld. Stichting DBF heeft de subsidie- en fondsenverwerving verzorgd. De volledige projectcoördinatie van deze voorbereide fase ligt bij Stichting DBF

Tzummarum - Kantoorpand

11-11-2010
Het karakteristieke oude stationsgebouw van Tzummarum.

Tzummarum is een dorp met ruim 1.400 inwoners in de Gemeente Franekeradeel en gelegen in het noordwesten van Friesland op ca. 5 kilometer afstand van de autosnelweg A31 (Harlingen - Leeuwarden).
Herbestemming historisch erfgoed
Voor achtergrondinformatie over het Stationsgebouw te Tzummarum, kijk dan op www.biwo.nl

Oude Bildtzijl - Individueel pand

11-11-2010
Hotel logement "de Witte Klok"
Dorpswinkel
Julianakerk en cultureel centrum

Alde Leie - Individueel pand

11-11-2010
Stichting DBF uit Grou heeft café “De Drie Gemeenten” in Alde Leie gekocht om de leefbaarheid in het dorp op peil te houden. Het café was al enige tijd gesloten. “De Drie Gemeenten” wordt verhuurd aan het ondernemerspaar Monica en Taede Ynema, die ook de inpandige bedrijfswoning gaan betrekken. Hiermee behoudt het dorp zijn ontmoetingsplaats voor de inwoners en bedient het de toeristen.

Café “De Drie Gemeenten” is belangrijk voor het dorp, maar ook voor toeristen. Naast de huidige passanten wordt met name ingespeeld op de toekomstige Elfstedenvaarroute, die langs het café loopt. Er is een uitbouw aan de achterzijde van het café met een terras direct aan de vaarroute gerealiseerd. Hierin bevindt zich de cafetaria. Ook het sportveld ligt hier tegenaan. Hiermee worden de vaarroute en het sportveld via het terras bediend.  
Alde Leie 2
Alde Leie 1
logo_fryslan_kleur_300
Logo EU

Blije - Individueel pand

11-11-2010
Het bedrijfspand in Blije is in gebruik als dorpscafé, gecombineerd met een cafetaria en een kleine dorpswinkel.

Het dorpscafé is van oudsher het middelpunt van het dorp. Vaak is het ook nog een markant pand. In de kleine dorpen verdwijnen cafés in toenemende mate. Het betekent soms ook het verdwijnen van het laatste openbare contactpunt. Stichting DBF heeft het café gekocht om de leefbaarheid in het dorp op peil te houden.

Bij bedrijfshuisvesting heeft Stichting DBF zich tot nu toe voornamelijk bewogen op de markt van de MKB. In een aantal gevallen zijn ook andere objecten opgepakt maar het aankopen en verhuren van een dorpscafe is nieuw. Centraal in de overweging stond in feite de bredere context van de functie die een dorpscafé vervult.

Het pand te Blije is een rijksmonument, waarvan de geschiedenis terug gaat tot waarschijnlijk 1760. Stichting DBF investeert in het wegwerken van het achterstallige onderhoud en in de benodigde bouwkundige aanpassingen.
Voorzieningingen in plattelandskernen
Hier vindt u meer informatie over het monumentale pand in Blije.
Meer historische achtergrondinformatie kunt u vinden op de BIWO-site.

Balk - bedrijfsverzamelgebouw

11-11-2010
Bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit 10 unitsKantoorruimtes beschikbaar A, B, en E 

Huurprijs Kantoorruimte A € 1.440 per jaar excl. BTW, kantoorruimte B  € 2.897 per jaar excl. BTW en kantoorruimte E 1.086 per jaar excl. BTW
Afmeting: A is 24m2, B is 48m2 en E is 18m2
gezamenlijke toiletten en kantine en pantryBakkeveen - Individueel bedrijfspand

11-11-2010

Marrum - bedrijfsverzamelgebouw - VERKOCHT

11-11-2010

Leeuwarden Scheepstra

11-11-2010
Scheepstra is een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers in creatieve bedrijvigheid (bijvoorbeeld vormgeving, nieuwe media, architectuur etc).
Huurmogelijkheden voor kantoorruimte al vanaf 1 maand. Overige ruimten te huur vanaf 1 dagdeel.
Dé plek voor creatieve starters om netwerken te vergroten, kennis en kunde te delen en zonder grote investeringen in een professionele werkomgeving te ondernemen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antje Hijma op
0566 - 60 25 71
info@stichtingdbf.nl
Co-werken voor startende zzp'er
Klik hier voor meer informatie over co-werken voor creatieve zzp'ers.

Heerenveen

11-11-2010
Bedrijfsruimte bestemd voor MKB ondernemingen, kantoor, atelier e.d.
Horeca en detailhandel zijn niet toegestaan.

In totaal 5 units:

Unit 1: begane grond links
Verhuurd

Unit 2: begane grond rechts
Verhuurd

Unit 3: 1e verdieping links nr. B
Verhuurd

Unit 4: 1e verdieping rechts nr. C
Verhuurd

Unit 5: 2e verdieping links nr. D
Verhuurd


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting DBF
0566-602571
Herbestemming historisch erfgoed
Meer historische informatie over de Leerlooierij.

Heeg - bedrijfsverzamelgebouw

11-11-2010
Dit pand bestaat uit 15 units.

Huurprijs 16E € 275,90 per maand excl. BTW en energie, oppervlakte 60m2.

Huurprijs 16H € 545,48 per maand excl. BTW, oppervlakte 120m2
Hornhuizen behoudt ontmoetingsplaats voor dorp

01-10-2010
Wongema; café en culturele werkplaats
Stichting DBF heeft samen met de architect Frank Brouwers en de exploitant van het pand, Erik Wong, een plan uitgewerkt voor de verbouw van het pand aan de Tammingastraat 58 te Hornhuizen, project “Wongema”.

Het pand is in gebruik als café, de vorige eigenaar had een sloopvergunning aangevraagd om op deze plek te kunnen bouwen. Vanuit het dorp, Erik Wong, is actie ondernomen om het café te behouden als “gemeenschapshuis”. Uiteindelijk heeft DBF het pand aangekocht en zal het pand worden verbouwd. Naast de café functie, zal er een plek gecreëerd worden waar groepen en individuen tijdelijk kunnen verblijven om te werken en te leren. De verblijfsruimte zullen voornamelijk op de verdiepingen gerealiseerd worden.

www.wongema.nl
activiteiten DBF
 • haalbaarheidsonderzoek
 • aankoop en verbouw pand
 • verhuur pand
Wongema, Hornhuizen
Wongema, Hornhuizen

Aldeboarn - Individueel bedrijfspand

10-09-2010

Franeker - kantoorpand

02-07-2010
Speciale aanbieding!
gegevens pandVoor achtergrondinformatie over de Factorij, kijk op www.biwo.nl

Akkrum - Bedrijfsverzamelgebouw

02-07-2010
Bedrijfsverzamelgebouw in totaal 9 units, Pakhuis De Factorij (1876)

20-05-2010
Pakhuis De Factorij (1876)
Graanpakhuis de Factorij siert al sinds 1876 in de binnenstad van Franeker. Echter, de laatse jaren stond het historische pand leeg en raakte het in verval. Reden voor Stichting DBF om de mogelijkheden voor revitalisatie te onderzoeken.
Franeker - voorgevel4
Vijf verdiepingen aan kantoorruimte
In overleg met de gemeente Franekeradeel heeft Stichting DBF het pand overgenomen. Wederzijds uitgangspunt was om het monument moest zo goed mogelijk intact te laten en tegelijkertijd geschikt te maken voor kantoorfuncties. Via een ingrijpende restauratie en herinrichting biedt De Factorij nu vijf verdiepingen aan kantoorruimte voor zelfstandige ondernemers. En niet onbelangrijk: een markant gezicht vanaf de historische binnenstad is met deze operatie gered.
meer informatie over verhuur
De Factorij in Franeker

Kantoorboekenfabriek Scheepstra (1917)

20-05-2010
Kantoorboekenfabriek Scheepstra (1917)
In 1917 liet de firma L. Scheepstra haar kantoorboekenfabriek bouwen aan de Zuidergrachtswal in Leeuwarden. Stichting DBF heeft dit gebouw met architectuurhistorische waarde laten restaureren en verbouwen tot een bedrijfsverzamelgebouw.
scheepstra_voorgevel
Negen authentieke werkplekken
De gerestaureerde Kantoorboekenfabriek is vooral bedoeld voor startende ondernemingen in creatieve sectoren, bijvoorbeeld architecten, producenten, grafisch vormgevers en evenementenorganisatoren. Het pand heeft negen kantoorwerkplekken, een werkplaats en een vergaderruimte. Bijzonder is dat het authentieke interieur zoveel mogelijk bewaard is gebleven.
Creatief broeinest
De Kantoorboekenfabriek voorziet in een behoefte aan professionele bedrijfsruimte zonder daarvoor grote investeringen aan te gaan. Starters kunnen zelfstanding opereren en tegelijkertijd profiteren van elkaars expertise. Het creativiteitsgehalte wordt nog verhoogd doordat de Academie voor Popcultuur gebruik maakt van de werkplaats, bovendien zijn er ruimten voor incidentele activiteiten van externe organisaties.

Noardwest-Fryslân Duorsom Multifunksjoneel

20-05-2010
Noardwest-Fryslân Duorsom Multifunksjoneel
Hoe versterken we de sociale vitaliteit van de samenleving in Noordwest-Friesland? De leefbaarheidproblematiek in deze regio is zeker niet uniek in Nederland, maar vereist niettemin creatieve oplossingen van zowel bestuur als bevolking.
Hoger voorzieningenniveau via regionale clustering
Beschikbaarheid én bereikbaarheid van voorzieningen bepalen het allerdaagse leven in dit dunbevolkte gebied. Doarpswurk en Stichting DBF zijn daarom een pilotproject gestart. Het doel: onderzoeken of via clustering een hoger voorzieningenniveau mogelijk is. Zo wordt een spreidingskaart ontwikkeld van de voorzieningen. Daarnaast vindt coördinatie plaats van vijf bestaande initiatieven voor multifunctionele centra. Stichting DBF verzorgt voor deze pilot de projectadministratie en financiële verantwoording richting subsidieverstrekkers.

Multifunctioneel centrum Veelerveen

20-05-2010
Multifunctioneel centrum Veelerveen
Het Groninger dorp Veelerveen kampt met een herkenbaar probleem. De school en het dorpshuis – met daarin de gymzaal, steunstee en peuterspeelzaal – zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen. Wat zijn de wensen en mogelijkheden om de leefbaarheid te waarborgen?
Realistische onderbouwing richting de gemeente
De plaatselijke Werkgroep Dorpshuis besluit onderzoek te doen. Een multifunctionele accommodatie lijkt de meest wenselijke oplossing. Maar de werkgroep zoen een onafhankelijke toetsing van de plannen. Stichting DBF gaat aan de slag en verschaft inzicht in de mogelijkheden; inclusief aspecten als programma’s van eisen, investeringen en exploitatiemogelijkheden. Met deze realistische onderbouwing weet de Werkgroep Dorpshuis zich gestekt om een concreet en haalbaar voorstel te doen aan de gemeente. Het plan is inmiddels gerealiseerd.

Hervormde Kerk in Zoutkamp

20-05-2010
Hervormde Kerk in Zoutkamp
In het Groninger dorp Zoutkamp neemt de 160 jaar oude hervormde kerk prominente plaats in. Weliswaar is de kerkelijke funcite verloren gegaan door samenwerking van overige kerken. Ook is er een enkele tonnen kostende renovatie nodig. Kan desondanks dit niet-monumentale gebouw weer een rol van betekenis krijgen voor het dorp?
Perspectief voor vervolgstappen
Aan Stichting DBF de uitdaging om mogelijkheden te onderzoeken voor een culturele bestemming. Als aanknopingspunt geldt dan Zoutkamp geen dorpshuis bezig. Het onderzoek van Stichting DBF bood dermate veel perspectief dat besloten is verdere plannen uit te werken voor zowel bestemming als de exploitatie.
Dichtbij behoud
Onder begeleiding van Stichting DBF is inmiddels een stichting actief die verantwoordelijk is voor het duurzaam exploiteren van de kerk als cultureel centrum. Ook is een plan ontwikkeld voor het proces tot verbouw en renovatie; Stichting DBF zoekt hiervoor de financieringsmogelijkheden. Al met al is hierdoor een nieuwe invulling van de kerk dichterbij dan ooit.

Nieuwbouw Bedrijvencentrum Marrum

20-05-2010
Nieuwbouw Bedrijvencentrum Marrum
De gemeente Ferwerderadiel wenst een impuls te geven aan de enigszins stagnerende bedrijfsontwikkeling in de regio. Ter onderbouwing deed de gemeente een studie naar de perspectieven voor het bedrijfsleven in het algemeen en startende ondernemers in het bijzonder.
Voorzien in de behoeftes van starters
Aan Stichting DBF de taak om de studie een vervolg te geven door de noodzaak en mogelijkheden te onderzoeken van een bedrijvencentrum. Hetzij voor startende ondernemers, hetzij voor ondernemers die zich door ruimteproblemen niet optimaal kunnen ontwikkelen. Die behoefte bleek er daadwerkelijk te zijn. In samenwerking met de Provincie Fryslân en de gemeente Ferwerderadiel is in 2004 een bedrijvencentrum gerealiseerd met vijf units.

Nieuwbouw en uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw Heeg

20-05-2010
Nieuwbouw en uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw Heeg
Voor veel ondernemingen en organisaties is de financiering van bedrijfshuisvesiting een lastige zaak. Om op het platteland toch de werkgelegenheid – en dus leefbaarheid – te stimuleren, biedt Stichting DBF de helpende hand. Bijvoorbeeld in het Friese dorp Heeg, Waar DBF al in 1994 een bedrijfsverzamelgebouw realiseerde.
Voorzien in een groeiende behoefte
Vanaf de start voorzag het bedrijfsverzamelgebouw in Heeg in het groeiende behoefte. Zozeer ze zelfs dat het pand in 1999 is uitgebreid. In 2003 vond opnieuw een uitbreiding plaats. Nu staat er een gebouw met goed geoutilleerde units voor vijftien huurders. Een uitstekende onderkomen waarin kringloopwinkel De Draei sinds jaren haar handel in tweedehands meubels, kleding, speelgoed bedrijft.
Bedrijfspanden, kansen benutten met stichting DBF
Nieuwe ondernemersinitiatieven kunnen in Noord-Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling. Goede huisvestiging geeft daaraan een extra impuls. Als hét kenniscentrum voor leefbaarheidprojecten in Noord-Nederland vervult Stichting DBF hierin een stimulerende rol. Wij begeleiden uiteenlopende projecten op het gebied van verhuur en realisatie van bedrijfspanden.

Fietsroutenetwerk Zuidoost-Friesland

19-05-2010
Fietsroutenetwerk Zuidoost-Friesland
In Zuidoost-Friesland is het Heerlijk fietsen. Om dit aansprekend en effectief te promoten, is in 2008 het Fietsroutenetwerk Zuidoost-Friesland ontwikkeld. Met dit systeem zijn onder andere in de buurregio Noordwest-Friesland al goede ervaringen opgedaan.
wegwijzer
wegwijzer
Trappen naar een economische ontwikkeling
Het Fietsroutenetwerk Zuidoost-Friesland is een fijnmazig netwerk van rustige [paden en wegen. Via genummerde knooppunten, gemarkeerd door tracéborden, kiezen fietsers hun eigen trajecten van knooppunt naar knooppunt. Waar mogelijk voeren de routes langs attracties en horeca. De eerste ervaringen zijn positief: de belangstelling van fietsers is groot.
Soepel lopende samenwerking
Stichting DBF heeft de invoering samen met de ANWB gecoördineerd. Hierbij werd nauw samengewerkt met diverse gemeenten en met partijen als ondernemers, dorpsbelangen en VVV’s. Stichting DBF verzorgde de ontwikkeling van de tracé’s, de promotie en vermarkting, en de projectadministratie.

'Fijnfabriek' Erica (1912)

12-05-2010
‘Fijnfabriek’ Erica (1912)
“Een geheel van drie industrieelhistorische projecten gerealiseerd met Stichting DBF.”
Onder de rook van Emmen ligt het dorpje Erica. Tussen 1910 en 1914 bouwde de firma Griendtsveen hier drie turfstrooiselfabrieken, compleet met werkplaatsen, een zagerij, twaalf kilometer smalspoorlijn en zelfs woningen en een school. Halverwege de jaren tachtig sloot de laatste turfstrooiselfabriek de deuren. Maar begeleid door Stichting DBF heeft de firma Griendtsveen de oude ‘Fijnfabriek’ omgetoverd tot een uniek vergader- en conferentieoord.
Erica, fijnfabriek
Erica, fijnfabriek
Dubbele erkenning als rijksmonument
De Fijnfabriek is in Nederland als enige in z’n soort bewaard gebleven. Het authentieke machinepark is tijdens de ingrijpende restauratie en herinrichting intact gelaten. Maar dat is nog niet alles. Projectleider Regina Rocks: “Feitelijk hebben we hier langs het Dommerskanaal een geheel van drie industrieelhistorische projecten gerealiseerd met Stichting DBF. Direct naast de Fijnfabriek hebben we de oude smalspoorremise gerestaureerd; beide zijn nu erkend als rijksmonument. En even verderop hebben we nieuwbouw gerealiseerd voor het smalspoormuseum.”
Belangrijk als financieel intermediair
De begeleiding van het project lag in handen van Stichting DBF. Regina Rocks: “Naast het begeleiden van de restauratie en revitalisatie vervulde Stichting DBF een belangrijke rol als financieel intermediair. Zo hebben ze op grensoverschrijdende schaal subsidiegelden verworven. Om het geheel mogelijk te maken, heeft Stichting DBF de Fijnfabriek ook overgenomen.” Overigens breidt Griendtsveen momenteel de Fijnfabriek uit met grootschalige verblijfsrecreatie in de vorm van viersterrenhotel Moor Lodges met fitness, wellness en een golfbaan.

Upgrading Aldfaers Erf Route

12-05-2010
Upgrading Aldfaers Erf Route
“Voor subsidieaanvragen en fondsenverwerving heeft Stichting DBF alle specialismen in huis.”

Wie het achttiende- en negentiende-eeuwse Friese dorpsleven wil ervaren, bezoekt het Aldfaers Erf. Een unieke, 25 kilometer lange museumroute met authentieke panden en gebruiksvoorwerpen verspreid over de dorpen Allingawier, Exmorra, Ferwoude en Piaam. Om de museumroute ook voor de toekomst tot een eigentijdse attractie te maken, schakelde de Stichting Aldfaers Erf de hulp in van Stichting DBF. “Voor zaken als subsidieaanvragen en fondsenverwerving hebben zij alle specialismen in huis”, aldus directeur Fred Schakel.
5.000 bezoekers, een prachtige impuls
Stichting Aldfaers Erf zit bepaald niet stil. “Onze nieuwste publiekstrekker is de Allingastate, een state compleet met historische inboedel. Hier bieden we tevens overnachtingen in het luxe segment aan, en schitterende trouw-, feest- en vergaderfaciliteiten. Stichting DBF verzorgde het projectplan, de subsidieaanvragen en fondsenverwerving. Met 5.000 bezoekers over het eerste jaar is dit een prachtige impuls. Onze volgende impuls wordt de reconstructie van de terp van Allingawier, inclusief kinderspeelplaats en -boerderij. Ook hiervoor is Stichting DBF onze grote aanjager.”
Subsidiegelden als pijler
Aldfaers Erf zoekt continu naar nieuwe mogelijkheden. Op het museale vlak en daarbuiten. “Onze historische timmerwerkplaats uit omstreeks 1700 zou zich prima lenen als modern kenniscentrum voor het oude timmerambacht. Samen met Stichting DBF verkennen we onze toekomst. Ze maken ons completer én ze kennen de ambtelijke wegen. Daardoor gebeurt het zoeken naar subsidies heel gericht. En met succes. De subsidiegelden zijn een pijler onder onze upgradeprojecten.”

MKB-ideeënmotor

12-05-2010
MKB-ideeënmotor
“Afwachten was niet aan de orde. Via Stichting DBF wilden we projecten oppakken.”

De Terschellinger ondernemersvereniging SAM is ontevreden over de bedrijvigheid in het dorp Midsland. “Afwachten was niet aan de orde, we wilden zelf in actie komen”, zo verwoordt voorzitter Hein Klarenbeek de stemming. “Maar de toeristenmarkt is gewijzigd. En we hebben een mix van oudere en jongere ondernemers. Hoe zien we onszelf? Welke projecten kunnen we zelf oppakken en welke moeten wachten?” Om een doorbraak te forceren, werd op advies van MKB-Noord en Plattelânsprojekten Fryslân de assistentie ingeroepen van Stichting DBF.
Praktische tool voor een positieve impuls
Voor een vergelijkbaar project ontwikkelde Stichting DBF eerder de MKB-ideeënmotor: een praktische tool waarmee ondernemers gezamenlijk een positieve impuls geven aan het lokale ondernemersklimaat. Besloten werd om deze ook in Midsland toe te passen. Hein Klarenbeek: “Via een werkgroep droegen we in zo’n acht bijeenkomsten tientallen ideeën aan. Daarvan zijn er twaalf overgebleven. Stichting DBF heeft het geheel begeleid. Momenteel bemiddelen ze bij het zoeken naar subsidies.”
Een deskundige en dringend oog
De ontwikkelde ideeën in Midsland zijn divers. “We stellen bijvoorbeeld voor om de Hoofdstraat af te sluiten voor autoverkeer, met als bijkomend voordeel grotere terrassen.” Via de MKB-ideeënmotor moeten ondernemers ook in de toekomst de ‘motor’ draaiende houden. “Zo vragen we ondernemers via een enquête naar hun toekomstideeën. Denken ze bijvoorbeeld aan bedrijfsverkoop of zelfs -beëindiging? Dat zijn zaken waar we op in moeten spelen, zeker als kleine gemeenschap. Stichting DBF helpt ons daar actief bij. Ze zijn voor ons het deskundige maar dringende oog van buiten.”

Dorpscafé de Tap in Blije

17-03-2010
“Stichting DBF bood dé oplossing om onze onderneming te kunnen realiseren.”
Het monumentale dorpscafé van Blije in Noord-Friesland is al sinds 1760 het middelpunt van het dorp. Maar de laatste jaren is het mondjesmaat geopend en de onderhoudsstaat is slecht. Wanneer het in 2007 te koop staat, ziet dorpsgenoot Peter Dijkstra mogelijkheden. “Door met een gedegen plan tijdig Stichting DBF in de arm te nemen, is het ons gelukt een droom te verwezenlijken en een bijdrage te leveren aan het behoud van het sociale dorpskarakter.”
cafe blije
Café, cafetaria en dorpswinkeltje
Peter Dijkstra weet hoe het gaat in een dorp. “Wanneer er een horecabedrijf te koop staat, zijn er vaak wel gemotiveerde mensen te vinden die het bedrijf willen voortzetten. Maar meestal blijkt de financiering een onoverkomelijke hindernis te zijn, waardoor er weer een stukje leefbaarheid uit het dorp dreigt te verdwijnen.” In Blije bood Stichting DBF uitkomst door het pand te kopen. Sindsdien zwaait Peter Dijkstra als huurder de scepter in ‘De Tap’. “Ik wil meerdere voorzieningen combineren. Een café met een feestzaaltje, een cafetaria én een dorpswinkeltje.”
Een stukje oude glorie terug
Binnenkort ondergaat het monumentale café een ingrijpende restauratie. “Dak, kozijnen, een volledige renovatie van boven tot beneden. Het historische interieur blijft bewaard, waaronder de prachtige oude toog. De vergunningen zijn binnen, Stichting DBF vraagt nu offertes aan.” Over de samenwerking met Stichting DBF is Peter Dijkstra zeer positief. “Dit is goed voor de toekomst; het dorpsleven krijgt weer iets van z’n oude glorie terug.”

Toerist card Noardwest Fryslân

17-03-2010
Toerist card Noardwest Fryslân
Noordwest-Friesland heeft voor toeristen volop fraais te bieden. Zoals het Eise Eisinga Planetarium in Franeker, dat jaarlijks vele bezoekers trekt uit Nederland en ver daar buiten. De uitdaging voor de attracties in de regio is om van elkaars aantrekkings-kracht te profiteren door zich gezamenlijk te profileren.
Attracties in een oogopslag
In samenwerking met Stichting DBF is daarom het project Tourist Cards Noardwest-Fryslân opgezet. Iedereen kent ze wel van de vakanties in binnen- en buitenland; handzame kaartjes in een rek bij het vakantieverblijf, restaurant of museum, met informatie over andere attracties in de omgeving.
Effectief en pragmatisch
Inmiddels kent het project Tourist Cards Noardwest- Fryslân ruim dertig deelnemers. Verspreid over de regio presenteren ze zich zelf én elkaar, waar bij het aanbod overzichtelijk verdeeld is in vier categorieën: Kunst & Cultuur, Overnachtingen, Eten & Drinken, en Attracties & Actief. Een effectief en pragmatisch systeem om toeristen snel op aanlokkelijke ideeën te brengen tijdens hun verblijf in de regio.