Visie en missie

Missie
Stichting DBF wil op een praktische en concrete wijze de leefbaarheid bevorderen op het platteland. Zij wil een betrouwbare objectieve intermediaire partner zijn voor alle organisaties die zich bezighouden met het behoud, het creëren en het versterken van de leefbaarheid op het platteland. Stichting DBF is een onafhankelijke resultaatgerichte not-for-profit organisatie.

Visie
Leefbaarheid op het platteland vergt een gezonde plattelandseconomie en een goed voorzieningenniveau. Stichting DBF werkt daarom aan versterking van de randvoorwaarden rondom ondernemerschap en de instandhouding en/of ontwikkeling van passende voorzieningen. Stichting DBF kan en wil in risicodragende trajecten opereren waaronder trajecten die niet door de markt worden opgepakt. Belangrijk instrument van Stichting DBF is het bouwen en exploiteren van (bedrijfs)onroerend goed, waarbij het investeren geen doel op zich is, maar in het teken staat van de missie.